Jest to symbol zastępczy subdomeny mennice-polska.mennica-rosenberg.pl