Polityka prywatności

Wersje POLITYKI PRYWATNOŚCI i WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ oraz znaków towarowych. Regulaminy archiwalne oraz aktualne zapisy dla sklepu www.mennica-rosenberg.pl będącego własnością podmiotu Mennica Rosenberg sp. z o.o. z siedzibą przy Centrali przy Al. Stanów Zjednoczonych 51 s.51, 04-026 Warszawa, NIP: 5213895957, REGON: 385980684, dla której prowadzony jest KRS tj. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000839075 . Kapitał zakładowy wpłacony w całości od dnia 24.05.2021.

 1. Wersja Polityki Prywatności i Własności Intelektualnej ver. 0.5 obowiązująca do dnia 15.03.2023 | dostępna – TUTAJ
 2. Wersja Polityki Prywatności i Własności Intelektualnej ver. 0.4 obowiązująca do dnia 28.02.2023 | dostępna – TUTAJ
 3. Wersja Polityki Prywatności i Własności Intelektualnej ver. 0.3 obowiązująca do dnia 29.12.2022 | dostępna – TUTAJ
 4. Wersja Polityki Prywatności i Własności Intelektualnej ver. 0.2 obowiązująca do dnia 01.11.2021 | dostępna – TUTAJ
 5. Wersja Polityki Prywatności i Własności Intelektualnej ver. 0.1 obowiązująca do dnia 31.08.2021 | dostępna – TUTAJ

AKTUALNA wersja POLITYKI PRYWATNOŚCI obowiązująca od dnia 16.03.2023 znajduje się poniżej 

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności (tj. zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony) danych osobowych użytkowników („Użytkownicy”) sklepu internetowego oraz operatora Mennica Rosenberg sp. z o.o. z . Platforma dostępna pod adresem elektronicznym www.mennica-rosenberg.pl  (dalej jako: „Serwis”), stanowiącego własność spółki Mennica Rosenberg sp. z o.o. z siedzibą przy Centrali przy Al. Stanów Zjednoczonych 51 s.51, 04-026 Warszawa, NIP: 5213895957, REGON: 385980684, dla której prowadzony jest KRS tj. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000839075 . Kapitał zakładowy wpłacony w całości od dnia 24.05.2021.
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Mennica Rosenberg sp. z o.o. z siedzibą przy Centrali przy Al. Stanów Zjednoczonych 51 s.51, 04-026 Warszawa, NIP: 5213895957, REGON: 385980684, dla której prowadzony jest KRS tj. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000839075 . Kapitał zakładowy wpłacony w całości od dnia 24.05.2021. adres e-mail: biuro@mennica-rosenberg.pl , nr telefonu: +48 22 427 49 68, właściciel Serwisu, zwany dalej „Administratorem”.
 3. Użytkownikami Serwisu są jego klienci, tj. osoby korzystające z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, określonych w Regulaminie Serwisu („Regulamin”). Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

§ 2

Zakres zbieranych danych

 1. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w zakresie wymaganym do realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Serwisu, dokonania rejestracji w Serwisie lub realizacji innych usług określonych w Regulaminie.
 2. Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, adres dostawy obejmujący: ulicę, kod pocztowy, miejscowość, kraj, a także dane profilowe z portalu Facebook. Zakres przetwarzanych danych uzależniony jest od rodzaju usługi wybranej przez Użytkownika.

§ 3

Cel i podstawa prawna przetwarzanych danych

 1. Administrator gromadzi, wykorzystuje i przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. w celu rejestracji i prowadzenia (w tym również obsługi technicznej) konta Użytkownika w Serwisie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przy czym dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody (w tym również w przypadku usunięcia konta Użytkownika);
  2. w celu realizacji zamówień składanych w Serwisie oraz przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przy czym dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji zamówienia oraz przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego;
  3. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest obrona interesów Administratora, przy czym dane osobowe przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń;
  4. w celu wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innymi przepisami dotyczącymi podatków, przy czym dane osobowe przetwarzane będą przez okres pięciu lat kalendarzowych od zakończenia roku kalendarzowego, w którym złożono zamówienie;
  5. w celu realizacji usługi Newsletter drogą mailową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody, w związku z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego, przy czym dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w celach wskazanych powyżej.
 3. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 4. Administrator nie stosuje mechanizmów polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez Administratora usług za pośrednictwem Serwisu.

§ 4

Uprawnienia użytkownika

 1. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są w siedzibie Administratora, tj. pod adresem: Mennica Rosenberg sp. z o.o. , Al. Stanów Zjednoczonych 51 s.51, 04-026 Warszawa
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  1. wglądu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez Administratora;
  2. żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez Administratora dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe;
  3. żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;
  4. żądania usunięcia danych osobowych;
  5. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  6. żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe;
  7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 3. Realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie 4 ust. 2. powyżej Użytkownik może dokonać poprzez złożenie Administratorowi właściwego oświadczenia woli:
  1. osobiście w siedzibie Administratora ( Mennica Rosenberg sp. zo.o. ; Al. Stanów Zjednoczonych 51 s.51, 04-026 Warszawa Warszawa );
  2. drogą pocztową na wskazany wyżej adres siedziby Administratora;
  3. za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@mennica-rosenberg.pl ;
  4. za pośrednictwem panelu konta posiadanego w Serwisie.
 4. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 5. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w stosunku do każdego z celów z osobna bądź łącznie w dowolnym momencie.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia Rejestrację lub złożenie Zamówienia. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

§ 5

Mechanim COOKIES

 1. Strona internetowa Serwisu używa plików tekstowych zwanych Cookies.
 2. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.
 3. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
 4. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Użytkownika.
 5. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
 6. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej Serwisu. Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.
 7. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies), „stałe” (persistent cookies) oraz „analityczne”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej Serwisu. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika w Serwisie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej Serwisu oraz do podejmowania działań, o których mowa w ust. 8 poniżej.
 8. Administrator, w celu realizowania działań marketingowych, może w stosunku do Użytkowników korzystać z narzędzi umożliwiających tworzenie i prezentowanie spersonalizowanych ofert kierowanych do określonych Użytkowników, jak również umożliwiających automatyczny kontakt marketingowy w formie wiadomości e-mail i powiadomień push. Administrator może w tym celu wykorzystać dane dotyczące aktywności Użytkowników w Serwisie, uzyskanych za pośrednictwem Plików Cookies lub zbliżonych technologii. Przetwarzanie takich danych pozwala na analizę zachowania określonych grup Użytkowników korzystających z Serwisu i automatyczne tworzenie treści mogących lepiej odpowiadać ich preferencjom i zainteresowaniom, nie wywołując jednak żadnych skutków prawnych i nie wpływając istotnie na sytuację Użytkowników.
 9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954), Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
 10. Jak zarządzać plikami Cookies – instrukcje producentów przeglądarek internetowych:
  1. Mozilla Firefox
  2. Internet Explorer
  3. Google Chrome
  4. Safari
  5. Opera
 11. Serwer może w sposób automatyczny zbierać również dane, w tym dane osobowe, w ramach tzw. logów lub plików dziennika, w szczególności:
  1. Adresy IP Użytkownika,
  2. informacja o przeglądarce użytkownika,
  3. informacja o wersji systemu operacyjnego,
  4. data i czas serwera,
  5. czas ładowania strony.
 12. Administrator korzysta z plików cookies firm Google LLC oraz Facebook, Inc. celem tworzenia statystyk i dopasowania oferty dla Klienta za pośrednictwem narzędzi Google Analytics i Facebook Pixel. Dane osobowe są gromadzone, udostępniane Google LLC i Facebook, Inc. i wykorzystywanie do spersonalizowanych reklam, co obejmuje tagi remarketingowe i tagi konwersji. Korzystając z serwisu www.mennica-rosenberg.pl , użytkownik wyraża zgodę na to zgodę. Dane są gromadzone na każdej stronie serwisu www.mennica-rosenberg.pl

§ 6

Adres IP

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Serwisu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notowanych jest najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Serwisu.

§ 7

Profilowanie

 1. W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla swoich Klientów i Użytkowników Administrator może stosować „profilowanie”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań.

§ 8

Dostęp do bazy osób trzecich

 1. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:
  1. Użytkownik wyrazi na to zgodę;
  2. jest to konieczne z celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, tj. dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom takim jak Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, firmy kurierskie ( DHL, DPD, InPost ), operatorzy płatności ( PayU, PayPal, Tpay, PayNow, Przelewy24 ) itp. W tym przypadku Administrator udostępnia tylko te dane osobowe, które są niezbędne w celu realizacji ww. usług. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki podmioty te wykorzystują dane osobowe Użytkowników można znaleźć w ich politykach prywatności i plików cookies;
  3. jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
 2. Dodatkowo, Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkowników podmiotom, które upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych osobowych, tj.:
  1. dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;
  2. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu;
  3. pracownikom i współpracownikom.
  4. portalm i serwisom będących we własności Mennica Rosenberg sp. zo.o. 

§ 9

Zabezpieczenie oraz Ochrona Danych Osobowych

 1.  Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z wymogami RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym przede wszystkim że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

§ 10

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administrator, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

§ 11

Okres przechowywania danych

 1. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. Z zastrzeżeniem powyższego, w celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody. W momencie zasprzestania prowadzenia serwisu www.mennica-rosenberg.pl administrator serwisu zostaje zwolniony z obowiązku przechowywania danych. 

§ 12

Logotypy i znaki towarowe

 1. Wszelkie znaki towarowe, loga producentów i nazwy własne zamieszczone są na stronach sklepu Mennica Rosenberg sp. z o.o. wyłącznie w celu ułatwieniu klientom identyfikacji produktów danej firmy czy producenta. Znaki należą do ich prawowitych właścicieli i ich prezentacja nie ma sugerować jakichkolwiek związków spółki Mennica Rosenberg sp. z o.o. oraz sklepu www.mennica-rosenberg.pl z właścicielami tych znaków.

§ 13

Ochrona własności intelektualnej

UWAGA : Spółka podjeła uchwałę o odsprzedaży nie używanyh pozwoleń i znaków za pośrednictwem Europejskiej Giełdy Własności Intelektualnej. Pozwolenia prawomocne uzyskane od UPRP za pośrednictwem : https://www.patentmarket.pl/wszystkie-oferty/Zainteresowanych zakupem zapraszamy do składania ofert zakupu bądź licytacji za pośrednictwem giełdy oraz do kontaktu za pośrednictwem e-mail ze spółką : biuro@mennica-rosenberg.pl  Dot : Nie używanych znaków przez spółkę według poniższych zgłoszeń tj : Z.545541 oraz Z.545542.

 1. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej https://uprp.gov.pl/pl Mennnica Rosenberg sp. z o.o. chroni swoją własność intelektualną poprzez stosowne zgłoszenia do działów patentowych tj. : Znaki Towarowe, Wynalazki, Patenty Europejskie, Dodatkowe Prawa Ochronne, Wzory Użytkowe, Wzory Przemysłowe, Topografia Układów Scalonych oraz Oznaczeń Geograficznych. 
 2. Mennica Rosenberg sp. z o.o. jest właścicielem następujących praw do znaków słownych i graficznych według zgłoszeń i decyzji Urzędu Patentowego RP :
  1. Numer pozwolenia w UPRP oraz zgłoszenia : Z.545551 | Numer prawa wyłącznego : R.359356 | Nazwa/Tytuł znaku słownego | graficznego –  ” MENNICA ROSENBERG ” | Zgłaszający oraz Uprawniony do wyłącznego korzystania ze znaku słownego :  MENNICA ROSENBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL | prawa do znaku słownego | graficznego dostępne do wglądu w ver aktualnej z terminem pozwolenia 10 letnim do roku 2032 oraz przedłużeniem przez Mennica Rosenberg sp. z o.o. na czas nie określony według UPRP – wgląd do aktualnego certyfikatu TUTAJ . Na podstawie art.147 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 224 ust. 1 art. 227 oraz art. 227 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własnoći przemysłowej ( Dz.U. z  2021 r. poz. 324 z póżn. Zm. ) w związku z & 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów Urząd Patentowy RP udziela Prawa ochronnego na powyższy znak towarowy. Decyzja jest dostępna – TUTAJ
  2. Numer pozwolenia w UPRP oraz zgłoszenia : Z.545541 | Numer prawa wyłącznego : R.00000 | Nazwa/Tytuł znaku słownego | graficznego –  ” MENNICA 79 ELEMENT ” | Zgłaszający oraz Uprawniony do wyłącznego korzystania ze znaku słownego :  MENNICA ROSENBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL | prawa do znaku słownego | graficznego dostępne do wglądu w ver aktualnej z terminem pozwolenia 10 letnim do roku 2032 oraz przedłużeniem przez Mennica Rosenberg sp. z o.o. na czas nie określony według UPRP – wgląd do aktualnego certyfikatu – TUTAJ . Na podstawie art.147 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 224 ust. 1 art. 227 oraz art. 227 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własnoći przemysłowej ( Dz.U. z  2021 r. poz. 324 z póżn. Zm. ) w związku z & 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów Urząd Patentowy RP udziela Prawa ochronnego na powyższy znak towarowy. Decyzja jest dostępna – TUTAJ.
  3. Numer pozwolenia w UPRP oraz zgłoszenia : Z.545542 | Numer prawa wyłącznego : R.359353 | Nazwa/Tytuł znaku słownego | graficznego – ” 79 ELEMENT ” | Zgłaszający oraz Uprawniony do wyłącznego korzystania ze znaku słownego :  MENNICA ROSENBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL | prawa do znaku słownego | graficznego dostępne do wglądu w ver aktualnej z terminem pozwolenia 10 letnim do roku 2032 oraz przedłużeniem przez Mennica Rosenberg sp. z o.o. na czas nie określony według UPRP – wgląd do aktualnego certyfikatu TUTAJ . Na podstawie art.147 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 224 ust. 1 art. 227 oraz art. 227 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własnoći przemysłowej ( Dz.U. z  2021 r. poz. 324 z póżn. Zm. ) w związku z & 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów Urząd Patentowy RP udziela Prawa ochronnego na powyższy znak towarowy. Decyzja jest dostępna – TUTAJ 
  4. Numer pozwolenia w UPRP oraz zgłoszenia : Z.551024 | Numer prawa wyłącznego : R.00000 | Nazwa/Tytuł znaku słownego | graficznego –  ” logotyp MENNICA ROSENBERG ” – dostępny TUTAJ | Zgłaszający oraz Uprawniony do wyłącznego korzystania ze znaku słownego :  MENNICA ROSENBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL | prawa do znaku słownego | graficznego dostępne do wglądu w ver aktualnej z terminem pozwolenia 10 letnim do roku 2033 oraz przedłużeniem przez Mennica Rosenberg sp. z o.o. na czas nie określony według UPRP – wgląd do aktualnego certyfikatu TUTAJ. Na podstawie art.147 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 224 ust. 1 art. 227 oraz art. 227 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własnoći przemysłowej ( Dz.U. z  2021 r. poz. 324 z póżn. Zm. ) w związku z & 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów Urząd Patentowy RP udziela Prawa ochronnego na powyższy znak towarowy. Decyzja jest dostępna – TUTAJ
 3. Właściciel powyższych znaków Mennica Rosenberg sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do korzystania w środkach masowego przekazu do korzystania ze znaków których jest właścicielem. Znaki moga być wykorzystane i pulikowane tylko i wyłącznie przez właściciela znaków. Jest zakaz i brak zgody pubikacji przez podmioty trzeci czy osoby fizyczne znaków słownych | graficznych zastrzeżonych wedlug zgłoszeń wymienionych w § 13 p. 2 powyżej. Zakaz publikacji bez zgody i wedzy Mennica Rosenberg sp. z o.o. w następujących przekazach :
  1. Social Media wedlug zgłoszeń do UP. Zakaz wykorzystania, używania czy modyfikacji oraz publikacji bez zgody właściciela. Według zgłoszeń do Urzędu Patnetowego RP zgłoszeń o numerach : Z.545551 | Z.545541 | Z.545542 | Z.545541 | które zostały wymienione powyżej w § 13 p. 2 Zakaz bez zgody i wedzy Mennica Rosenberg sp. zo.o. używania znaków słownych i graficznych za pośrednictwem wszelkich dostępnych w internecie kanałów oraz poza internetem kanałów społecznościowych czy innych nośnikach cyfrowych i drukowanych . Kanały m.in. takie jak : youtube | facebook | instagram | twitter | linkedin | tiktok |  printerest | google | yahoo | allegro | amazon | platformy sprzedażowe i aukcyjne oraz inne dostępne w odbiorze publlicznym. 
  2. Domeny Internetowe posiadające w nazwie znaki w postaci słów i kombinacji tych słów według zgłoszeń wymienione powyżej w § 13 p. 2 ( znaków w kombinacji czy to z myślnikami w nazwie domeny czy bez spacji czy w innej możliwej użycia ) i rozszerzeniu tych domen np: mennica-rosenberg.de | mennica-rosenberg.com | mennicarosenberg.pl | mennica_rosenberg.pl | mennica-rosenberg.org itd.itp.  Wedlug zgłoszeń do UP i słów zastrzeżonych. Zgłoszenia do Urzedu Patentowego RP o numerach : Z.545551 | Z.545541 | Z.545542 | Z.545541 |  które zostały wymienione powyżej w § 13 p. 2 . Wszelkie kombinacje domen zarejestrowanych za pośrednictwem Krajowego Rejestru Domen : https://www.nask.pl/pl/dzialalnosc/krajowy-rejestr-domen/3256,Krajowy-Rejestr-Domen.html za zarezerwowane dla właściciela znaków Mennica Rosenberg sp. z o.o.
  3. Publikacje Graficzne i Marketingowe wedlug zgłoszeń do UP o numerach : Z.545551 | Z.545541 | Z.545542 | Z.545541 | któe zostały wymienione powyżej w § 13 p. 2
  4. Wszelkie używanie znaków | słów oraz fraz w materiałach graficznych lub drukowanych jest zarezerwowane dla właściciela znaków czyli spółki Mennica Rosenberg sp. zo.o. 
 4. Metody wszelkiego innego przekazu publiczego równiez są zabronione i zarezerowane dla właściela znaku. W przypadku praw należących do właściciela znaków Mennica Rosenberg sp. zo.o. praw do znaków słownych oraz graficznych wymienionych powyżej zostaną nałożone kary na naruszającego słów | fraz i znaków graficznych należących do właściciela. Są to kary :
  1. Kary finansowe . Wyliczone na podstawie skali oraz długości czasowego procederu naruszania praw należących do Mennica Rosenberg sp. z o.o. Liczone wedłu algorytmu roszczenia w wysokości 20% średnio rocznego dochodu netto podmiotu który naruszył i korzystał oraz czerpał zyski dzięki używaniu znaków wymienionych powyżej w § 13 p. 2
  2. Kary w postaci zaprzestania naruszania praw w trybie natychmiastowym. Wezwania do natychmiastowego zaprzestania łamania praw należących według Urzędu Patentowego RP do Mennica Rosenberg sp. z o.o. Nie dostosowanie się do wezwań do zaprzestania wiąże się z kolejnymi karami które zostaną nałożone na podmiot gospodarczy czy osoby fizyczne które uskuteczniają takowy proceder .
  3. Kary związane z utraconymi korzyściami przez spółke Mennica Rosenberg sp. zo.o. Korzyści utracone na skutek publikacji i używania znaków bez zgody i wiedzy właściciela znaków.  Liczone według algorytmu roszczenia w wysokości 18% średnio rocznego dochodu netto podmiotu Mennica Rosenberg sp. z o.o. Roszczenie cywilno prawne lub karne na podmiot bądx osobę fizyczną która naruszyła i korzystała oraz czerpała zyski dzięki używaniu znaków wymienionych powyżej w § 13 p. 2 będących własnością Mennica Rosenberg sp. z o.o. 

  § 14

  Kontakt z administratorem

  1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres siedziby Administratora ( Al. Stanów Zjednoczonych 51 s.51, 04-026 Warszawa ) lub na adres e-mail: biuro@mennica-rosenberg.pl

  § 15

  Zmiany w Polityce Prywatności

  1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, usługi Newsletter, a w stosunku do zarejestrowanych Użytkowników informacja zostanie także umieszczona za pośrednictwem Konta.
  2. Użytkownika korzystającego z Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
  3. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji według wskazań z nagłówka dokumentu. 

  § 16

  Inne informacje i wskazania

  • mennice polska
  • mennice polska
  • Mennice Polska
  • mennice polska
  • mennice polska

  Sending
  User Review
  4.65 (124 votes)