Regulamin sklepu

Wersje REGULAMINU archiwalne oraz aktualne dla sklepu www.mennica-rosenberg.pl oraz zakup i sprzedaż dobra inwestycyjne za pośrednictwem platformy i poza nią. 

UWAGA. Od dnia 1 marca 2023 sklep internetowy oraz stacjonarny mennica-rosenberg.pl prowadzi sprzedaż metali inwestycyjnych tylko i wyłącznie za kwoty przekraczające wartość sumaryczną zamówienia 200.000 PLN do odwołania. W przypadku decyzji spółki o podjęciu realizacji zamówienia nastąpi ponowny wpis do rejstru NBP na wniosek spółki. Warunki oraz terminy realizacji są indywidualnie ustalane i realizowane w 14 dniowych terminach. Wszelkie zamówienia poniżej  kwoty 200.000 PLN będą anulowane i nie będa realizowane. Mennica Rosenberg sp. z o.o. realizując politykę zarządu spółki od 1 marca 2023 roku przechodzi tylko i wyłącznie na sprzedaż hurtową i ewentualną realizajcę indywidualnych zamówień po uprzednim wpisie do rejestru NBP. Sprzedaż detaliczna metali inwestycyjnych poprzez sklep internetowy jak i sklep stacjonarny zostaje zamknięta z dniem 28 luty 2023 do odwołania. Wiodąca działalność spółki zostaje zmieniona na : 47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET a w szczegółności przez publikacje ogłoszeń internetowych poprzez wyspecjalizowane portale ogłoszeniowe. Sprzedaż zegarków Patek Philippe oraz innych dóbr poza metalami inwestycyjnymi  oraz innej działalności spółki pozostaje bez zmian. Od dnia 1 marca 2023 spółka Mennica Rosenberg sp. z o.o. w związku z powyższa decyzją zmiany działalności wiodącej spółki dokonuje wykreślenia swojej działalności z rejestru podmiotów kantorowych NBP. Wykreślenie z rejestru z dniem 28.02.2023 następuje na wniosek spółki do odwołania. Wszelkie poniższe zapisy mają zastosowanie w przypadku podjęcia decyzji przez spółkę Mennica Rosenberg sp. z o.o. o realizacji zamówieniana ( dot. tylko i wyłącznie metali inwestycyjnych )  przekraczającego sumaryczną kwotę zamówienia 200.000 PLN do odwołania. Decyzja o zamknięciu działalności kantorowej na wniosek Mennica Rosenberg sp. z o.o. dostępna – TUTAJ.

UWAGA. Od dnia 15.12.2022 roku spółka oferuje sprzedaż znaków towarowych. Spółka podjeła uchwałę o odsprzedaży nie używanyh pozwoleń i znaków za pośrednictwem Europejskiej Giełdy Własności Intelektualnej. Pozwolenia prawomocne uzyskane od UPRP za pośrednictwem : https://www.patentmarket.pl/wszystkie-oferty/ . Zainteresowanych zakupem zapraszamy do składania ofert zakupu bądź licytacji za pośrednictwem giełdy oraz do kontaktu za pośrednictwem e-mail ze spółką : biuro@mennica-rosenberg.pl  Dot : Nie używanych znaków przez spółkę według poniższych zgłoszeń tj :

 • Znak towarowy – Mennica 79 element | zgłoszenie o numerze –  Z.545541 . Numer prawa wyłącznego R.360843 | dostępne – TUTAJ
 • Znak towarowy – 79 element | zgłoszenie o numerze –  Z.545542 . Numer prawa wyłącznego R.359353 | dostępne – TUTAJ

Od dnia 1 marca 2023 niniejszy regulamin zostaje zaktualizowany o § 15 tj. działalność wiodącą spółki czyli Publikację Ogłoszeń internetowych za pośrednictwem Mennicy Rosenberg sp. z o.o. o sprzedaży czy zakupie przedmiotów przez podmioty trzecie nie związane kapitałowo czy osobowo ze spółką Mennica Rosenberg sp. z o.o. z rynku wtórnego. Nie dotyczy to marki zegarków Patek Philippe w sklepie mennica-rosenberg.pl oraz sprzedaż i zakup poza platformą i domeną internetową  w sklepie stacjonarnym lub za pośrednictwem giełdy ogłoszeniowej co jest regulowane odrębnym regulaminem dla rynku wtórnego na portalu gielda.mennica-rosenberg.pl

 1. Wersja regulaminu ver. 1.2 obowiązująca do dnia 15.06.2023 | dostępna – TUTAJ
 2. Wersja regulaminu ver. 1.1 obowiązująca do dnia 28.02.2023 | dostępna – TUTAJ
 3. Wersja regulaminu ver. 1.0 obowiązująca do dnia 20.01.2023 | dostępna – TUTAJ
 4. Wersja regulaminu ver. 0.9 obowiązująca do dnia 31.11.2022 | dostępna – TUTAJ
 5. Wersja regulaminu ver. 0.8 obowiązująca do dnia 31.04.2022 | dostępna – TUTAJ
 6. Wersja regulaminu ver. 0.7 obowiązująca do dnia 14.03.2022 | dostępna – TUTAJ
 7. Wersja regulaminu ver. 0.6 obowiązująca do dnia 30.01.2022 | dostępna – TUTAJ
 8. Wersja regulaminu ver. 0.5 obowiązująca do dnia 31.12.2021 | dostępna – TUTAJ
 9. Wersja regulaminu ver. 0.4 obowiązująca do dnia 01.11.2021 | dostępna – TUTAJ
 10. Wersja regulaminu ver. 0.3 obowiązująca do dnia 01.10.2021 | dostępna – TUTAJ
 11. Wersja regulaminu ver. 0.2 obowiązująca do dnia 01.09.2021 | dostępna – TUTAJ
 12. Wersja regulaminu ver. 0.1 obowiązująca do dnia 22.05.2021 | dostępna – TUTAJ

AKTUALNA wersja REGULAMINU obowiązująca od dnia 16 czerwca 2023 roku znajduje się poniżej. 

§ 1

Postanowienia wstępne

Sklep internetowy www.mennica-rosenberg.pl prowadzony jest przez spółkę Mennica Rosenberg sp. z o.o. z siedzibą przy Centrali przy Al. Stanów Zjednoczonych 51 s. 51, 04-026 Warszawa, NIP: 5213895957, REGON: 385980684, dla której prowadzony jest KRS tj. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000839075 . Kapitał zakładowy wpłacony w całości od dnia 24.05.2021. Mennica ROSENBERG sp. z o.o. prowadzi sklep internetowy www.mennica-rosenberg.pl  na platformie zapewniającej obrót metalami szlachetnymi oraz równoległy rynek wtórny na portalu Giełdy Rosenberg tj. www.giełda.mennica-rosenberg.pl .  Zapewniamy w systemie ciągłym 100 % bezpieczeństwo kupno i sprzedaż złota o wszystkich próbach oraz platyny | srebra | palladu | miedzi i rodu pod każdą postacią.  Zaświadczenia i pozwolenia gwarantujące bezpieczeństwo prób pobierczych metali.  Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy nr. 001/05/2020/PP – PDF również Kasjer Walutowo Złotowy nr. 005/05/2020/KAS – PDF ( dokumnety są w siedzibie firmy lub w sekcji Download .  RODO certyfikat nr. 2021/FD/012/SR rodo.pdf.

Właścicielm domeny mennica-rosenberg.pl | subdomen oraz treści | logotypów | publikacji jest : ABONENT:  Tytus Rosenberg; ulica: Icchoka Lejba Pereca 13/19 skr.47 ; miasto: 00-800 Warszawa ; lokalizacja: PL. Właściciel udostępnia bezterminowo treści i publikacje i Logo których jest właścicielem. Udostępnienie treści | wpisów | publikacji oraz całej zawartości domen ma miejsce tylko i wyłącznie na rzecz podmiotu Mennica Rosenberg sp. z o.o.. Prawa i obowiązki regulują umowy między stronami określające prawa i zasady wykorzystania własności intelektualnej oraz samej domeny wraz z logotypem będącej własnością Pana Tytus Rosenberg. Adres korespondencyjny właściciela w przypadku zapytań, roszczeń bądź innych okoliczności w sprawie treści jakichkolwiek na domenach proszę kierować do właściciela domen tj: Tytus Rosenberg, ul. Icchoka Lejba Pereca 13/19 s. 47 ; 00-800 Warszawa . Mennica Rosenberg sp. z o.o. jest operatorem domen które zostały jej udostępnione do użytku przez właściciela w postaci gotowej. Wszelkie zmiany bądź licencje | prawa i obowiązki czy też treści są prowadzone przez właściciela domen j.w.  

§ 2 

Definicje

Klient – każdy podmiot ( pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną), dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – podmiot Mennica ROSENBERG sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Stanów Zjednoczonych 51 s. 51, 04-026,  Warszawa, NIP: 5213895957, REGON: 385980684, dla której prowadzony jest KRS tj. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000839075

Właściciel – wlaściciel domen mennica-rosenberg.pl | subdomen oraz treści i publikacji oraz logotypu na domenie mennica-rosenberg.pl oraz innych domenach | subdomenach czy środkach masowego przekazu tj : ABONENT:  Tytus Rosenberg; ulica: Icchoka Lejba Pereca 13/19 skr.47 ; miasto: 00-800 Warszawa ; lokalizacja: PL

Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez spółkę Mennica ROSENBERG Sp. z o.o. pod adresem internetowym www.mennica-rosenberg.plza pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia.

Umowa zawarta na odległość – z definicji umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość ( w ramach Sklepu ), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia na stronie www.mennica-rosenberg.pl i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – konto Klienta w Sklepie utworzone w procesie Rejestracji opisanym w niniejszym Regulaminie, w ramach którego gromadzone są dane Klienta wymagane do złożenia i realizacji Zamówienia oraz za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupów w sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, przede wszystkim sposobu dostawy i metody płatności.

Koszyk – interaktywny element Sklepu , w którym widoczne są Produkty wybrane przez Klienta w celu dokonania Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów.

Produkty – dostępne w Sklepie mogące być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta między Klientem a spółką Mennica ROSENBERG sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą osobiście w godz od 10 do 17 lub listownie pod adresem Al. Stanów Zjednoczonych 51 s. 51, 04-026 w Warszawie a także za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@mennica-rosenberg.pl oraz telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 17 pod numerem +48 22 427 49 68
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

Numer konta do wpłat w PLN:  28 1020 1068 0000 1702 0358 1048 – Kod SWIFT/BIC: BPKOPLPW
Numer konta do wpłat w PLN:  68 1140 2004 0000 3902 8061 4072 – Kod SWIFT/BIC: – BREXPLPWMBK
Numer konta do wpłat w EUR:  28 1020 1068 0000 1702 0358 1048 – Kod SWIFT/BIC:  BPKOPLPW

§ 4

Informacje ogólne

 1. Sprzedającemu przysługują wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym ma on prawo do korzystania z majątkowych praw autorskich do nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów oraz zdjęć za pośrednictwem właściciela domeny który udostępnia treści. Prawa te są regulowane stosownymi umowami między właścicielem domeny tj. Tytus Rosenberg a korzystającym tj. Mennica Rosenberg sp. o.o. Właścicielm wszelkim publikacji | plików | zdjęć | praw na domenie jest właściciel domeny Tytus Rosenberg. Spółka jest korzystającym i wszelkie aspekty licencyjne należą do właściciela domeny tj. Tytus Rosenberg.  Swoim działaniem Sprzedający nie narusza praw autorskich osób trzecich. Korzystanie z wymienionych praw może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu oraz przedstawiane przez Sprzedawcę nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715 z późn. zm.). Nie stanowią również porady inwestycyjnej. Kupujący podejmuje decyzje inwestycyjne tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administratorem i właścicielem wpisów oraz treści na Blogu jest Tytus Rosenberg. Wpisy oraz artykuły wraz z wszelkimi materiałami Bloga nie należą do spółki Mennica Rosenberg sp. z o.o. Tytus Rosenberg bezterminowo udostępnia treści na Blogu Mennicy Rosenberg sp. z o.o. Adres korespondencyjny w przypadku zapytań, roszczeń bądź innych okoliczności w sprawie Bloga plików multimedialnych oraz treści na domenie proszę kierować do właściciela bloga i artykułów oraz domeny tj: Tytus Rosenberg, ul. Icchoka Lejba Pereca 13/19 s. 47 ; 00-800 Warszawa 
 2. Właścicielem LOGOTYPU używanego przez Mennica Rosenberg sp. z o.o. jest Pan Tytus Rosenberg. Udostępnia on bezterminowo dla Mennica Rosenberg sp. z o.o. prawa do korzystania do publikowania oraz do korzystania z jego nazwiska ROSENBERG na potrzeby sklepu przez Mennicę Rosenberg sp. z o.o.. Logotyp którego jest właścicielm zostaje udsotępniony na podstawie wewnętrznych umów między stronami które to Prawa regulują między stronami zasady i prawa publikacji. Adres korespondencyjny w przypadku zapytań, roszczeń bądź innych okoliczności z wykorzystaniem Logotypu Mennica Rosenberg sp. z o.o.  proszę kierować do właściciela Logo mennicy tj: Tytus Rosenberg, ul. Icchoka Lejba Pereca 13/19 s. 47 ; 00-800 Warszawa 
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. W celu założenia Konta bądź realizacji Zamówienia bez zakładania Konta, Klient zobowiązany jest zaakceptować niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy i realizacji Zamówienia.
 5. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 6. Realizacja zamówień internetowych w sklepie www.mennica-rosenberg.pl w większości przypadków od kwot 5.000 PLN / 1.400 USD / 1.400 EU . Zamówienia poniżej tych kwot mogą być anulowane i pozostawione bez realizacji z powodu opłat operatorów płatności. Zamówienia indywidualne powinny być składane poprzez sklep internetowy powyżej kwoty 5.000 PLN / 1.400 USD / 1.400 EU. Górną granicą zakupu do której jest uproszczona procedura zakupu to kwota 15.000 EU ( i równowartośc tej kwoty w USD oraz PLN ) . Zakupy powyżej 15.000 EU są objęte odrębną procedurą której nie obsługuje platforma internetowa i automatyczne zakupy koszykowe.
 7. W przypadku chęci złożenia zamówienia w walucie innej niż złoty prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 22 427 49 68 lub za pośrednictwem e-maila: biuro@mennica-rosenberg.pl w celu określenia aktualnych kursów walut oraz pozostałych warunków transakcji.
 8. W przypadku złota, produkt jest zwolniony z podatku VAT. Na wyroby ze srebra, platyny, palladu i akcesoria nałożony jest podatek w wysokości 23% VAT. * z wyłączeniem srebrnych monet.
 9. Na końcową ( ostateczną ) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy ( w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe ), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 10. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą różnić się w sposób nieznaczny od rzeczywistego wyglądu przedmiotu – bez wpływu na właściwości, jakość i wartość przedmiotu.
 11. Przedstawiona oferta cenowa na portalu mennica-rosenberg.pl ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Aby uzyskać aktualną cene do realizacji zamówień powyżej kwot 15.000 EU i aktualną procedurę do realizacji zakupów powyżej kwot 15.000 EU. Klient musi zwrócić się bezpośrednio na e-mail biuro@mennica-rosenberg.pl do osbługi skepu w celu uzyskania procedury zakupu i możliwości realizacji zakupu towaru powyżej kwot 15.000 EU. Pomniejsze zamówienia do kwot 15.000 EU są w większości przypadków akceptowane przez obsługę sklepu mennicy o ile zamawiany towar znajduje się na stanie magazynowym. W przypadku nie zgodności zamówienia z aktualnym stanem magazynowym może nie dojść do akceptacji realizacji zamówienia przez obsługę sklepu.
 12. Oferta przedstawiona na stronie Sklepu, jak również opisy Produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Sprzedającego oferty nabycia, złożonej przez Klienta zawartej w Formularzu zamówienia. Sprzedawca zastrzega możliwość weryfikacji cen po złożeniu zamówienia przez Klienta w celu wykluczenia błędów systemowych.
 13. Zdjęcia prezentowane na stronie pochodzą w wielu przypadkach od producentów. Sztabki i monety oferowane przez Mennicę Rosenberg są produktami pochodzącymi z renomowanych mennic zrzeszonych w London Bullion Market Association m.in.: C.Hafner, Perth Mint, Münze Österreich, PAMP, Umicore, Rand Refinery, Heraeus, Argor Heraeus, Valcambi, Metalor, Mennica Polska oraz inne. Wszelkie znaki towarowe, loga producentów i nazwy własne zamieszczone są na stronach sklepu Mennica Rosenberg sp. z o.o. [ KRS 0000839075 ] są wyłącznie w celu ułatwieniu klientom identyfikacji produktów danej firmy czy producenta. Znaki należą do ich prawowitych właścicieli i ich prezentacja nie ma sugerować jakichkolwiek związków spółki Mennica Rosenberg sp. z o.o. oraz sklepu https://www.mennica-rosenberg.pl z właścicielami tych znaków.
 14. Korespondencja kierowana do spółki z Poczty Polskiej jest odbierana w co drugi piątek. Wszelkie listy skierowane do spółki sa podejmowane raz na 2 tygodnie. Licząc od dnia pierwszego każdego miesiąca jest to pierwszy piątek miesiąca oraz kolejno w miesiącu co dwa tygodnie w piątki. 

§ 5

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres email . dla przedsiębiorców: nazwa firmy, NIP, adres, telefon kontaktowy, adres email.Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 3. Klient dokonując rejestracji oświadcza poprzez odznaczenie stosownych pól na stronie internetowej, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności oraz zaakceptował je.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep : należy Zalogować się do Sklepu
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
 3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, jeśli dane odbiorcy różnią się od danych Zamawiającego należy zaznaczyć pole „tak” dostawa na inny adres i uzupełnić dane, następnie wybrać sposób dostawy i sposób zapłaty
 5. Kliknąć przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. Zwrotnie system w trakcie procesu zakupu weryfikuje stany magazynowe. O ile towar nie znajduje się w dostępności sklepu zamówienie zostaje odrzucone a transakcja nie przechodzi do realizacji. Ewentualnie obsługa sklepu proponuje towar zamienny o ile takowy jest dostępny w sklepie.
 7. W przypadku pozytynwje weryfikacji ze strony obsługi sklepu ( klient/konsument ) wybiera jeden z dostępnych sposobów płatności i opłaca zamówienie w przeciągu 24 godzin od chwili wykonania czynności, o której mowa w §6 pkt. 5. Momentem opłacenia zamówienia jest moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku niezaksięgowania wpłaty w przeciągu 24 godzin, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania i rekalkulacji wartości zamówienia na skutek wahań kursowych wartości zamówionego Produktu.
 8. Zamówienia można również dokonać osobiście w siedzibie Sprzedawcy, telefonicznie pod numerem tel. 22 427 49 68 lub za pośrednictwem e-maila biuro@mennica-rosenberg.pl
 9. Sklep Internetowy umożliwia zamawianie Produktów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka kurierska. Preferowanym operatorem jest POCZTEX i Poczta Polska gwarantująca ubezpieczenia swoich usług. O ile klient życzy sobie skorzystać z innego operatora jest zobowiązany uprzednio zgłosić to obsłudze sklepu i uzyskać ewentualny akcept zmiany firmy dosyłkowej.
  2. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy ( po uprzednim ustaleniu dnia i godziny odbioru ) pod adresem centrali bądź punktów dystrybucji : Centrala – Al. Stanów Zjednoczonych 51 s. 51, 04-026 Warszawa
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy nie są objęte prowizją Sprzedawcy. Preferowane dla stron z tytułu braku opłat manipulacyjnych dla przelewów on-line. 
  2. Płatności gotówką bezpośrednio na konto Sprzedawcy. Prowizja banku PKO BP od wpłat gotówkowych do banku jest według stawek banku wynosi 0,6% oraz 0,7% i jest kosztem klienta. 
  3. Płatności gotówką poprzez operatora Poczta Polska w urzędach pocztowych jest wynosi według stawek operatora. Kalkulator prowizji pobierach przez Pocztę Polską znajduje się TUTAJ . Prowizja operatora jest in plus koszt towaru i jest ponoszona przez kupującego / klienta. 
  4. Płatności elektroniczne tj : Płatność dokonana za pośrednictwem systemu płatności internetowych ( przelewy online, BLIK ) uznaje się za dokonaną w momencie otrzymania przez Sprzedającego pozytywnej autoryzacji operacji. Koszt transakcji płatności online ponosi Kupujący, prowizja wynosi:
   1. Przelewy241,0% prowizji wartości brutto transakcji
   2. PayNow 0,95% prowizji wartości brutto transkacji
   3. Tpay0,90% prowizji wartości brutto transakcji. Pośrednik umożliwia uiszczenie opłaty jedynie w walucie PLN.
   4. PayPal2,6% prowizji wartości brutto transakcji. Pośrednik umożliwia uiszczenie opłaty w walucie PLN / USD / EU.
   5. BLIK 1,0% prowizji wartości brutto transkacji. Wersja płatności poprzez stronę www. Możliwe kwoty do zrealizowania tym kanałem płatności znajdują się w § 7 punkt 3. 
   6. BLIK0,4% prowizja w tej wysokości z użyciem terminala płatniczego.
  5. Prowizje od powyższych płatności za pośrednictwem operatorów są doliczane do ceny zamówienia i są dodatkowym kosztem Klienta. 
 3. Płatność BLIKiem możliwa w siedzibie Sprzedawcy. Kwoty i limity możliwe do zrealizowania usługą BLIK są następujące :
   1. PKO BP – 20 000 zł.
   2. Alior Bank – 20 000 zł.
   3. Pekao – 10 000 zł.
   4. Santander – 10 000 zł.
   5. Millennium – 10 000 zł.
   6. ING Bank Śląski – 10 000 zł.
   7. BNP Paribas – 5 000 zł.
 4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy znajdują się na stronie Sklepu – TUTAJ
 5. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu – TUTAJ

Zasady rekalkulacji CENY oraz ceny aktualnej indywidualnych zamówień

 1. Klient w przypadku indywidulanych zamówień otrzymuje do opłacenia FV Proforma. Wraz z Fv Proforma klient ma możliwość dostania druku zamówienia o ile strony tak ustaliły. 
 2. FV Proforma posiada termin opłacenia z podaną datą oraz godziną.  FV Proforma podsiada termin do opłacenia według cen i kalkulacji metalu inwestycyjnego. 
 3. Wysłanie prze klienta wpłaty po terminie podanym na FV Proforma powoduje rekalkulację ceny przez Mennicę Rosenberg sp. z o.o.  mennica-rosenberg.pl
 4. Brak zachowania terminu wpłaty przez klienta z FV Proforma ma miejsce w przypadku :
  1. Klient nie dosłał potwierdzenia wpłaty za FV Proformaprzez upływem terminu wskazanego na FV Proforma. * dosłąnie potwierdzenia wpłaty może być za pośrednictwem e-maila na adres sklepu tj : biuro@mennica-rosenberg.pl
  2. Wpłata nie została zaksięgowana na rachunku bankowym sklepu w dniu podanym na FV Proforma.  
  3. Wpłata została zaksięgowana na rachunku bankowym sklepu po terminie ważności FV Proforma
 5. W przypadku zaksięgowania wpłaty przez sklep po terminie ważności FV Proforma następuje rekalkulacja ceny. 
 6. Zasady rekalkulacji ceny oraz realizacji zamówienia według aktualnych wyliczeń cen w sklepie Mennica Rosenberg sp. z o.o. :
  1. W przypadku spóźnionej wpłaty przez klienta sklep robi rekalkulację ceny .
  2. Róźnica między ceną wpłaconą a aktualną ceną wedłu cen z danego dnia może zostać :
   1. W przypadku nadpłaty następuje zwrot na rachunek bankowy z którego została dokonana wpłata 
   2. W przypadku nie dopłaty sklep wystawia FV Proforma z tytułem „Dopłata do FV Proforma nr . według aktualnej ceny metalu inwestycyjnego w sklepie Mennica Rosenberg sp. z o.o.
  3. Klient dostaje zwrot różnicy nadpłaconej bądź musi dopłacić wyliczoną kwotę przez sklep. Róźnice w cenach metali w trybach 12 godzinnych są spowodowane opóźnieniami w realizacji zamówienia przez Klienta. Ceny metali inwestycyjnych zmieniają się co kilka sekund oraz stany skarbca Producenta podlegają takiej rekalkulacji.
 7. Mennica Rosenberg sp. z o.o. dokonuje realizacji zamówienia dopiero po wpłacie pełnej kwoty przez klienta według wyliczeń za metal inwestycyjnego z 12 godzinnych zmian stanu skarbca. Pełna kwota za zamówienie to kwota wpłaty w terminie za Fv Proforma. O ile termin wpłaty nie został dotrzymany przez klienta następuje rekalkulacja ceny aktualnej za zamówiony metal. 
 8. Klient wyraża zgodę na rekalkulację ceny przez sklep i akceptuje taki stan realizacji zamówienia przez Mennicę.
 9. Klient nie będzie sobie rościł Praw i Reklamacji z tytułu rekalkulacji przez sklep ceny ponieważ rekalkulacja następuje na skutek opóźnień ze strony klienta. 

CENY w sklepie internetowym mennica-rosenberg.pl oraz ceny produktów w koszyku

 1. Produkty | towary widoczne w sklepie internetowym są w kolorze czarnym oraz czerwonym. Ceny „czarne” są dla klienta indywidualnego oraz są przenoszone do koszyka zakupowego. Ceny czerwone to ceny hurtowe dla klienta instytucjonalnego.  Ceny czerwone to nie ceny rabatowe czy promocyjne i nie są przeznaczone dla odbiorcy indywidualnego który robi sporadyczne pojedyńczy zakup na portalu mennica-rosenberg.pl .
 2. Proces zakupowy odbywa się dwu etapowo. Koszyk zakupowy musi być zatwierdzony przez stany magazynowe oraz pracownika mennicy co zwykle ma miejsce do 60 minut od potwierdzenia koszyka przez klienta. W przypadku odrzucenia koszyka weryfikacji nie przebiegła pozytywnie z ponizszych możliwych powodów :
  1. brak towaru w SKARBU w danym momencie zakupowym
  2. błędne ceny lub błąd systemu informatycznego w wyliczeniu ceny do koszyka. Ceny sa rekalkulowane według algorytmu ” cena kursowa + marża + aktualna cena porządana. System doknuje obliczeń cen produktów co 1 godzinę i czasem dochodzi do opóźnień w podaniu aktualnych cen produktu co ma przełożenie na akceptację koszyka zakupowego. 
  3. brak pozytywnej weryfikacji przez pracownika mennicy danych podanych przez potencjalnego kupca. Dane adresowo nie kompletne oraz dane fikcyjne powodują odrzucenia i brak pozytywnej weryfikacji do potwierdzenia zakupu przez potencjalnego kupca. Mennica zastrzega sobie prawo do zawieszenia zakupu na każdym etapie procesu zakupwoego na skutek braku pozytywnej weryfikacji klienta przez mennicę według porcedury AML obowiązującej mennicę. 
 3. O ile koszyk zakupowy nie został zaakceptowany przez pracownika mennicy istnieje możliwośc dosłania poprzez adres e-mail ofery cenowej na produkty zastępcze które są cenowo oraz według rodzaju towaru porównywalne do towaru znajdującego się w koszyku. Adres email kontaktowy z mennicą do składania tego typu zamóień zastępczych to : biuro@mennica-rosenberg.pl . 
 4. Uwaga:  Niniejszym informujemy że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja lub powielanie ofert | cen | wiadomości oraz załączników jest zabronione. Oferty zakupowe na mennica-rosenberg.pl nie stanowią oferty handlowej i mają jedynie charakter informacyjny zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Dz. U Nr 144, poz.1204 zgodnie z art. 10). Oferty są zaproszeniem do otrzymywania podobnych informacji od mennicy oraz zapytaniem o chęć otrzymywania oferty zakupu. O ile koszyk zakupowy nie zostanie zatwierdzony przez stany magyznowe SKARBCA oraz pracownika mennicy nie zostaje zawarta umowa zakupu oraz mennica nie jest zobligowana do realizacji zamówienia które nie przeszło pozytywnie procesu weryfikacyjnego. 

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie drogą mailową. Zamówienie do realizacji jest przyjmowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy z zastrzeżeniem ostatniego zdania z §6 ust. 6.
 2. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, z informacją o potwierdzeniu opłaty Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku braku zwrotnego e-maila od Sprzedawcy do Klienta potwierdzającego wykonanie Umowy ( realizację zamówienia ) to zamówienie uważa się za nie przyjęte do realizacji przez Sprzedającego.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24 godzin od daty i godziny złożenia zamówienia. Momentem dokonania płatności zamówienia jest moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 5. W przypadku otrzymania płatności po 24 godzinach zamówienie zostaje poddane rekalkulacji. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę dużej różnicy kursowej wartość zamówienia może uleć zwiększeniu. W przypadku zaistniałych zmian Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta podając różnicę, jaką Klient będzie musiał dopłacić. Klient w ciągu 24 godzin powinien powiadomić Sprzedawcę o akceptacji lub anulowaniu zamówienia. Jeżeli Klient zdecyduje o kontynuowaniu zamówienia, w ciągu 24 godzin powinien wpłacić różnicę ustaloną przez Sprzedawcę. Brak terminowej wpłaty anuluje zamówienie.
 6. Produkt zostanie wysłany w ciągu:
  1. od 9 dni do 50 dni roboczych w przypadku produktów nie zawierających „24h” w nazwie produktu,
  2. 24 godzin w przypadku produktów zawierających „24h” w nazwie produktu.
 7. W przypadku, gdy zamówienie składa się zarówno z produktów dostępnych w opcji „24h” i nie zawierających „24h” w nazwie produktu, produkty zostaną wysłane jednym transportem w ciągu od 9 dni do 50 dni roboczych.
 8. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie:
   1. do 50 dni roboczych w przypadku produktów nie zawierających „24h” w nazwie produktu, po uprzednim opłaceniu zamówienia,
   2. do 24 godzin w przypadku produktów zawierających „24h” w nazwie produktu, po uprzednim opłaceniu zamówienia.
 9. W przypadku, gdy zamówienie składa się zarówno z produktów dostępnych w opcji „24h” i nie zawierających „24h” w nazwie produktu, zamówienie będzie gotowe do odbioru w siedzibie Sprzedawcy w ciągu 50 dni roboczych.
 10. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 11. Wraz z zakupem Produktu wydawany jest dokument sprzedaży tj. paragon fiskalny, faktura VAT lub faktura VAT Marża.
 12. W przypadku nieuzasadnionego niepodjęcia przez Klienta przesyłki wysłanej przez Sprzedawcę lub odmowy jej odbioru, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki. W przypadku powrotu przesyłki do Sklepu i braku kontaktu z Klientem, przesyłka ta będzie przechowywana na koszt Zamawiającego przez okres 3 dni. Po tym okresie Sprzedający będzie miał prawo do odstąpienia od Umowy.
 13. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku problemów z dostawą Produktów od dostawców Sprzedającego, termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony, o czym Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową.
 14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia z ważnych i niezależnych od niego powodów, takich jak np. zaprzestanie produkcji danego Produktu, wyczerpanie nakładu danego Produktu u producenta, itp. W sytuacji odmowy realizacji Zamówienia Sprzedający zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego kwoty w związku z Zamówieniem, które nie może być zrealizowane w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o braku możliwości realizacji Zamówienia.
 15. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Zwrot może nastąpić tylko i wyłącznie w siedzibie Sprzedającego tj. w Centrali , Al. Stanów Zjednoczonych 51 s. 51, 04-026 Warszawa . Bez względu na to czy Kupujący wszedł w posiadanie poprzez przesyłkę kurierską czy w inny sposób został mu dostarczony towar z zamówienia.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować spółkę Mennica ROSENBERG sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 51 s. 51, 04-026 Warszawa ( biuro@mennica-rosenberg.pl ) tel. +48 22 427 49 68, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną ).
 4. Konsument musi skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
  1. Kliknij, aby pobrać formularz odstąpienia od umowy: PDF lub DOCX
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy ( o ile dopuszcza do tego art. 38 punkt 2 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) ) , wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, bez kosztów dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 20 dni roboczych od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani za pośrednictwem Poczty Polskiej o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 20 dni roboczych liczone od daty podjęcia korespondencji przez spółkę w Urzędzie Pocztowym.
 7. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z zwrotem wpłaty.
 8. Zwrot następuje po otrzymaniu rzeczy od Kupującego.
 9. Jeżeli Konsument otrzymał nabytą rzecz w związku z realizacją umowy, od której odstępuje, wówczas prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz osooboście w siedziebie Mennica ROSENBERG sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 51 s. 51, 04-026 Warszawa – niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument zwróci rzecz przed upływem terminu 14 dni. Informujemy jednocześnie, że Konsument musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Prawo odstąpienia do umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oznacza to, że Konsument nie może odstąpić od umowy, w drodze której nabył od spółki Mennica ROSENBERG sp. z o.o. m.in. złoto, srebro oraz kamienie i inne metale szlachetne.
 12. UWAGA: Zgodnie z art. 38 punkt 2 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Kupna ze względu na fakt, że ustalona za Towar cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 10

Reklamacje – rękojmia za wady

 1. Umową Sprzedaży a dokładnie rękojmią za wady są objęte tylko i wyłącznie nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi za wady w kodeksie cywilnym zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 561[5] Kodeksu cywilnego, a w pozostałych przypadkach w terminie 30 dni od ich złożenia.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego ( dot. nowych produktów ) u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie elektronicznej lub pisemnej,
 5. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie Sprzedającemu Towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż 20 dni roboczych od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani za pośrednictwem Poczty Polskiej o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 20 dni roboczych liczone od daty podjęcia korespondencji przez spółkę w Urzędzie Pocztowym.
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na swój koszt dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, tj. na adres: Mennica ROSENBERG sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 51 s. 51, 04-026 Warszawa.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Towar zostanie nieodpłatnie naprawiony albo wymieniony na inny pełnowartościowy. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady ( dotyczy tylko i wyłącznie nowych produktów ) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 9. W przypadku uznania reklamacji Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Spółka nie podejmuje żadnych przesyłek ( paczek czy zwrotów ) kierowanych do spółki bez uprzedniego rozpatrzenia przez spółkę procesu reklmacyjnego. Wszelkie próby odesłania przez klienta czegokolwiek nie będa podjęte czy to z Poczty Poslkiej czy to przez innych operatorów pocztowych. Dotczy to zarówno metali inwestycyjnych jak i i nnych ewentualnych zwrotów. W pierwszej kolejności klient jest zobligowany zgłosić problem za pośrednictwem Poczty Polskiej ( reklamacja | rękojmia ) . Spółka rozpatruje zgłoszenia i podejmuje decyzję o formie ewentualnego zwrotu  ( w sklepie | siedzibie czy też poprzez operatora pocztowego ). 
 11. UWAGA: Przesyłka odesłana bez procesu reklamacyjnego nie będzie podjęta. Klient który dokonuje zwrotu bez ustalenia szczegółów zwrotu ze sprzedającym robi to wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Zwroty czy też wymiany muszą być uprzednio ustalone jak forma samego zwrotu i operator również. Przesyłki bez względu na to kto nadaje zawsze muszą być ubezpieczone do kwoty 50.000 PLN. O ile wartość przesyłki przekracza ubezpieczenie to przesyłka musi zostac rozdzielona na kilka paczek. Przesyłki nie ubezpieczone nigdy nie są podejmowane przez sprzedającego bez względu na to czy została ustalona forma zwrotu czy też nie. Sprzedający przed ewentualnym przyjęciem przesyłki wskazuje operatora i sprzedający musi dostać przed odbiorem przesłki potwierdzenie iż przesyłka została ubezpieczona przez Nadawcę. 

§ 11

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

SPORY konsumenckie – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

SPRAWY indywidualne – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ważne Adresy – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Informacje o sposobie, podstawie, zakresie, celu, okresie oraz prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce Prywatności.
 3. Regulacje związane z RODO znajdują się w zakłądce sklepu : https://mennica-rosenberg.pl/regulamin-sklepu/rodo/

§ 13

Towar zamienny Mennicy

 1. Po zakupie towaru przez Klienta Sprzedawca ma możliwość dosłania produktu inwestycyjnego zamiennego, który spełnia poniższe parametry zamówienia :
  1. Produkt zamienny posiada tą samą próbę co towar zamówiony
  2. Produkt zamienny posiada tą samą wagę sumaryczną co towar zamówiony.
   1. W przypadku kiedy klient np. zamówił sztabkę 100 gram a sklep posiada na skarbcu produkty 50 gramowe klient wyraża akcept odbioru 2 x 50 gram do sumarycznej wagi zamówionej. Ma to zastosowanie zarówno do monet jak i sztabek inwestycyjnych.
  3. Produkt zamienny jest z tego samego metalu co towar zamówiony
  4. Produkt zamienny posiada tą samą cenę sumaryczną co towar zamówiony. tzn. tą samą cene fakturowaną przez sklep według zamówienia. Nie dotyczy to cen w sklepie tylko ceny na paragonie czy też fakturze dosłanej wraz zamówieniem do klienta. Ceny towarów w sklepie są róźne i zmienne według cen kursów i cen zamówień od producenta. 
  5. Produkt zamienny może być ale nie musi z mennicy z danego kraju co towar zamówiony np. towar zamówiony jest z Mennicy Valcambi a towar wysłany z Mennicy Pamp i na odwrót.  ( to samo tyczy się produktów niemieckich | austryjackich | australiijskich bądź Polskich oraz pochodzących ze Stanów Zjednoczonych. 
  6. Produkt zamienny jest produktem inwestycyjnym tak jak towar zamówiony
  7. Produkt zamienny może różnić się rokiem wydania co towar zamówiony. Warunkiem jest aby towar zamienny był produktem nowym tak jak towar zamówiony.
 2. Towar zamienny może zostać wysłany przez Mennicę bez uprzedniego odrębnego informowania klienta.
 3. Towar zamienny musi spełniać powyższe parametry towaru zamiennego według zamówienia.
 4. Klient wyraża zgodę w czasie zamóienia akceptując niniejszy regulamin 3 krotnie w czasie zakuou. Klient akceotuje dosłanie towaru zamiennego i akceptuje taki stan realizacji zamówienia przez Mennicę.
 5. Klient nie będzie sobie rościł Praw i Reklamacji z tytułu ewentualnego otrzymania towaru zamiennego ponieważ towar zamienny spełnia wszystkie parametry towaru zamówionego. 
 6. Klient ma prawo do wymiany towaru zamiennego w momencie jak na stanie SKARBCA pojawi się towar pierwotny. Sprzedawca zobowiązuje się poinformować klienta w momencie kiedy towar pierwotny pojawi się w dostępności producenta produktu. * o ile klient sobie życzy skorzystać zmożliwości wymiany w momencie pojawienia się od producenta danego towaru pierwotnego. 

§ 14

Zakup zegarków Patek Philippe w sklepie mennica-rosenberg.pl 

 1. Wszystkie zegarki oferowane przez Mennica Rosenberg sp. z o.o. są nowe i pochodzą bezpośrednio ze Szwajcarii tj : Patek Philippe SA Genève ; Geneva 2 ; Switzerland i butiku szwajcarskiego. Mennica Rosenberg sp. z o.o. nie prowadzi odkupu oraz nie prowadzi sprzedaży zegarków Patek Philippe z rynku wtórnego na stronie mennica-rosenberg.pl 
 2. Zegarki posiadają autoryzację oraz kartę gwarancyjną i dokumenty butiku Szwajcarskiego. Mennica Rosenberg sp. z o.o. nie wystawia polskiej gwarancji, karty produkty i jakichkolwiek dokumentów ponieważ towar nie pochodzi z Polskiej dystrybucji. Polska nie prowadzi serwisu zegarków Patek Philippe ani napraw gwarancyjnych w żadnym miejscu w kraju. 
 3. Mennica Rosenberg sp. z o.o. nie prowadzi napraw gwarancyjnych, napraw związanych z rękojmią ani nie jest stroną umowy między producentem Patek Philippe a klientem. Na życzenie klienta i w wyniku indywidualnych ustaleń z klientem  Mennica Rosenberg sp. z o.o. może prowadzić rozmowy z Patek Philippe SA Genève ; Geneva 2 ; Switzerland w sprawach związanych z gwarancją , konserwacją bądź rekojmią. Mennica Rosenberg sp. z o.o. w całym procesie dostarczenie zegarka do klienta jest stroną pośrednicząca a nie występuję w charakterze bezpośredniego sprzedawcy. 
 4. Zakup wybranego zegarka na stronach mennica-rosenberg.pl  jest możliwy tylko i wyłącznie poprzez druk zamówienia który jest indywidulanie dosyłany do klienta. Zakup zegarka on-line jest nie możliwy ze względu na rodzaj i specyfikę produktu. Zdjęcia oraz ceny produktów sa poglądowe i o aktualną ofertę danego modelu należy zwrócić się za pośrednictwem adresu e-mail tj. biuro@mennnica-rosenberg.pl 
 5. Procedura zakupu zostaje wskazana klientowi za pośrednictwem e-mail po uprzednim ustaleniu modelu zegarka. Czas oczekiwania na realizację i odbiór zegarka w siedzibie Mennica Rosenberg sp. z o.o. w Polsce wynosi od 10 dni roboczych do 90 dni roboczych. W wielu przypadkach zegarki nie znajdują się na stanach magazynowych i realizacja jest prowadzona pod indywidualne zamówienie klienta. 
 6. Przedstawiona oferta cenowa na portalu mennica-rosenberg.pl ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Aby uzyskać aktualną cene i możliwą do zrealizowania przez Mennica Rosenberg sp. z o.o. należy zwrócić się bezpośrednio na e-mail biuro@mennica-rosenberg.pl w celu uzyskania aktualnej ceny zegarka.
 7. Ewentualne rozliczenia między stronami przebiegają w następujący sposób i nie ma odstępstw od procedury.
  1. Po ustaleniu ceny i modelu zegarka wpłata zadatku przez klienta kwoty od 10.000 PLN do 100.000 PLN ( w zależności od modelu zegarka ). Zadatek nie podlega zwrotowi w trakcie realizacji zamówienia ani po realizacji zamówienia i pozostaje w Mennicy Rosenberg sp. z o.o. Wpłata zadatku zostaje uregulowana i obięta umową stron do realizacji zlecenia dla Mennica Rosenberg sp. z o.o. 
  2. Po określeniu terminu realizacji strony podpisują umowę zlecenia z określeniem terminu dostarczenia zegarka do klienta. Klient wpłaca do Mennica Rosenberg sp. z o.o. 100 % wartości zegarka i oczekuje realizacji zamówienia przez Mennica Rosenberg sp. z o.o. 
 8. Zgodnie z art. 38 punkt 2 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Kupna ze względu na fakt, że Towar jest na indywidulane zamówienie i podlega zmianie ceny według aktualnego kursu Franka Szwajcarskiego.

§ 15

Publikacja ogłoszeń  za pośrednictwem portali ogłoszeniowych prowadzonych przez spółkę Mennica Rosenberg sp. z o.o. a w szczególności portale mennica-rosenberg.pl   oraz gielda.mennica-rosenberg.pl Ogłoszenia o sprzedaży i zakupie nie dotyczą marki Patek Philippe w sklepie mennica-rosenberg.pl oraz sprzedaż i zakup poza platformą i domeną internetową tych zegarków

 1. Pubikacja ogłoszeń odbywa się tylko i wyłącznie na stronach gielda.mennica-rosenberg.pl z których to stron następuje ewentualnie import ofert ogłoszeniowych oraz udzielenie kodu źródłowego dla portalu mennica-rosenberg.pl. Mennica Rosenberg sp. z o.o. w każdym przypadku nie jest dla ogłoszeniodawcy podmiotem zakupowym. Publikujący ( właściciel oferty | ogłoszenia )  zamieszczając ogłoszenie wyraża zgodę i akcept do dosłania oferty zakupowej przez spółkę Mennica Rosenberg sp. zo.o. do podmiotów trzecich nie związanych kapitałowo ani osobowo z mennicą.   
 2. Mennica Rosenberg sp. z o.o. nie pobiera od właściceli ogłoszeń prowizji od sprzedaży przedmiotów. Spółka pobiera jedynie opłatę w wysokości 55 zł netto za publikację ogłoszenia na portalu giełdy ogłoszeniowej. Oferty właścicieli przedmiotów mają charakter tylko i wyłącznie ogłoszeniowy i są typowym ogłoszeniem o możliwości sprzedaży towarów które oferują bezpośrednio właściciele. Szczególowe zapisy i regulacje związane z publikacją ogłoszeń znajdują się na portalu giełdy i można się z tymi zapisami zapoznać – TUTAJ. W przypadku pytań bądź kwestii nie poruszonych w Regulaminie publikacji ogłoszeń proszę kontaktować się po adresem emailowym : biuro@mennica-rosenberg.pl
 3. Mennica Rosenberg sp. z o.o. nie prowadzi wyceny jakichkolwiek przedmiotów a w szczególności na podstawie dosłanych zdjęć SMS do mennicy. Wycenę czegokolwiek z rynku wtórnego prowadzą uprawnieni rzeczoznawcy lub wyspecjalizowane punkty skupu. Mennica podaje szacunkową cenę która nie obliguje do sprzedaży nie obliguje do zakupu oraz nie jest ofertą zakupu w myśl zapisów Kodeksu Cywlinego a mianowice : ” Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. ” . Właścicielem publikacji ogłoszenia oraz odobą decyzyjną w zakresie podanej CENY podanego opisu ogłoszenia oraz zdjęć jest właściciel przedmiotu nie Mennica Rosenberg sp. z o.o. Lista rzeczoznawców znajduje się TUTAJ i o ile właściciel przedmiotu potrzebuje stosowne dokumenty i certyfikaty Mennica Rosenberg sp. z o.o. zaleca o skierowanie się np. do DESA Unicum która dysponuje zapleczem personalnym do prowadzenia wycen. Koszty przeprowadzonych wycen przez Mennicę Rosenberg sp. z o.o. dla przedmiotów z rynku wtórnego podajemy poniżej :
  1. Rzeczoznawcy  przygotowują wyceny pisemne w celach :
   1. ubezpieczenia dzieł sztuki | podziałów spadkowych | sprzedaży samodzienlego przez właściciela | wywozu dzieł sztuki poza granice kraju | opracowania kart 'object ID’ służących do identyfikacji dzieł sztuk.
   2. Koszt wyceny na piśmie jest zależny od wartości towaru. Opłata za wycenę wynosi:
    1. do 10.000 zł – 3,5 % od wartości + VAT
    2. od 10.000 zł do 30.000 zł – 2,5% + VAT
    3. od 30.000 zł do 50.000 zł – 1,5% + VAT
  2. Opłata za wycenę nie może być niższa niż 100 zł + VAT
  3. W przypadku konsultacji z pracownikiem Mennicy Rosenberg sp. z o.o. ( ocena i orientacyjna wartość ) opłata wynosi 100 zł + VAT
  4. W przypadku wyceny w domu klienta pobiera się dodatkową opłatę za dojazd – nie mniej niż 250 zł.

§ 16

Zasady zakupu pt. ” 30 dni roboczych ” – odroczony termin realizacji zamówienia

 1. Realizacja zamówienia przez Mennicę Rosenberg sp. z o.o. jest objęta ceną preferencyjną według dosłanego kosztorysu. Klient akceptuje cenę preferncyjną i wyraża zgodę na opóźnioną dostawę bądź odbiór zamówienia w siedzibie mennicy. Cena podana jest podana w dwóch kwotach. 1 kwota to cena standartowa i 2 cena cena preferencyjna z realizacją pt. „30 dni roboczych”. Klient z tytułu wydłużonego czasu oczekiwania na dostawę | odbiór zamówienia dostaje rabat i cenę z rabatem inwestycyjnym.  
 2. Cena zamówienia jest stała i nie podlega zmianom przez cały okres realizacji 30 dni roboczych. 30 dni jest liczone od poniedziałku do piątku i nie obejmuje sobót i niedziel. 30 dni roboczych jest lliczone od momentu fizycznego zaksięgowania wpłaty na rachunku Mennica Rosenberg sp. z o.o. ( 30 dni roboczych nie obejmuje dni wolnych od pracy według kalendarza ). Cena wskazuje procentowy rabat który dostaje zamawiający z tytułu odroczonego terminu realizacji. 
 3. Realizacja zamówienia może nastąpić na każdym etapie umowy 30 dni roboczych i datę końcową realizacji podaje Mennica Rosenberg sp. z o.o. Może to byc po 5 dniach jak i po 25 dniach. Okresem maksymalnym podania i ustalenia terminu dostawy przez Mennica Rosenberg sp. z o.o. lub odbioru w siedziebie mennicy to 30 dni roboczych.
 4. 30 dni roboczych może być wydłużone o 5 dni roboczych które są przeznaczone na ewentualną dostawę we wskazane miejsce przez klienta. Dostawa obejmuje zamówienia powyżej ceny sumarycznej 100.000 PLN. Zamówienia poniżej kwoty 100.000 PLN nie są dostarczane do klienta chyba że zostałaby taka dostawa konwojowana. Zamówienia poniżej są opłacane odrębnym zamówieniem. 
 5. Mennica Rosenberg sp. z o.o. może odstąpić od realizacji zamówienia po cenach preferencyjnych na każdym etapie realizacji zamówienia bez podania przyczyny.  Czynniki trzecie takie jak m.in. brak metali inwestycyjnych u producenta nie są zależne od Mennicy Rosenberg sp. z o.o. i m.in. z tego powodu zamówienie może nie być zrealizowane. Na takie sytuacje Mennica Rosenberg sp. z o.o. nie ma wpływu i może odstąpić od realizacji. Pobrana wpłata w takiej sytuacji zostaje zwrócona do zamawiającego w 100% do 3 dni roboczych od poinformowania storny iż Mennica Rosenberg sp. zo.o. nie jest w stanie zrealizować zamówienia. Zamawiający oświadcza iż z tego tytułu nie będzie sobie rościł pretencji i praw i akceptuje taki stan rzeczy iż moga wystpić czynniki trzecie na które nikt nie ma wpływu i nie dojdzie do realizacji zamówienia. 
 6. Klient który decyduje się na zakup z odroczonym terminem dostawy | odbioru zamówienia akceptuje postanowienia i zasady niniejszego paragrafu. 

§ 17

Procedura AML

 1. Klient sklepu na każde wezwanie Sprzedawcy i na każdym etapie transkacji jest obowiązny okazać się dokumentem tożsamości w postaci dowodu osobistego bądź Paszportu. 
 2. Artykuł 37. Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wskazuje, że „weryfikacja tożsamości klienta, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz beneficjenta rzeczywistego polega na potwierdzeniu ustalonych danych identyfikacyjnych na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej, dokumentu zawierającego aktualne dane z wyciągu z właściwego rejestru lub innych dokumentów, danych lub informacji pochodzących z wiarygodnego i niezależnego źródła”.
 3. Jeżeli klient nie stawi się w oddziale firmy osobiście (czyli np. chce skorzystać z usług banku przez internet), może zostać poproszony o przesłanie skanu dokumentów potwierdzających jego tożsamość. Instytucje obowiązane muszą weryfikować tożsamość klientów na podstawie przynajmniej dwóch różnych dokumentów, danych lub informacji. W przypadku osób prawnych (np. jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki itp.) wymagany jest ponadto dokument zawierający aktualne dane wyciągu z odpowiedniego rejestru.
 4. Wspomniana ustawa zakłada również, że instytucje obowiązane mogą kopiować i archiwizować dokumenty tożsamości. Mówi o tym art. 34, ust. 4: „Instytucje obowiązane na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego mogą przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzać ich kopie”.
 5. W sytuacji nie okazania się dowodem osobistym przez klienta bądź problemem z weryfikacją klienta, Sprzedawca ma prawo wstrzymać transkację i ma obowiązek zgłosić transakcję wysokiego ryzyka do Głównego Inspektoratu Finansowego. GIF ocenia i wskazuje wytyczne co do dalszego przeprowadzenia transakcji i wskazuje stronom sposób zakończenia i przeprowadzenia transakcji. Towar za który nastąpiła zapłata przez klienta zostaje zmagaznowany w skarbcu Sprzedawcy do momentu decyzji w sprawie Głównego Inspektoratu Finansowego. Według ustawy z dnia 30 marca 2021 o przeciwdziałaniu terroryzmowi i praniu brudnych pieniędzy. 
 6. Szczegółowe postanowienia zastosowania procedeury AML przez spółke Mennica Rosenberg znajdują się – TUTAJ

§ 18

Przesyłki i dostawa 

 1. W przypadku zamówienia towaru powyżej kwoty 100.000 PLN istnieje możliwość dostarczenia pod adres podany w zamówieniu. Istnieje możliwość dostawy pod inny adres niż w zamówieniu o ile zostanie zaakceptowany przez sklep. Dostawa przez Sprzedawcę pod wskazany adres przez zamawiającego jest możliwa tylko i wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Koszt dostawy przez Mennicę pod wskazany adres ponosi Zamawiający. Koszty konwojowania są stałe i wynoszą 1200 zł netto + 0,5% wartości towaru konwojowanego. Wartości towaru konwojowanego powyżej 5.000.000 PLN mogą być indywidualnie negocjowane. Fakt podjęcia negocjacji stawki usługi konwoju musi nastąpić przed samym zdarzeniem konwoju aby było uwzględnione i rozpatrzone przez Mennicę.
  • Zapłata za usługe konwoju musi nastąpić przed wydaniem towaru na rachunek bankowy Mennicy bądź gotówką konwojentowi w momencie przekazania towaru Zamawiającemu. 
  • W przypadku braku zapłaty przez Zamawiającego za usługę konwoju i braku zapłaty za dostarczenia towaru do Zamawiającego nie zostanie wydany towar Zamawiającemu.
  • Zamówienie w przypadku braku płatności za usługę konwoju i braku płatności za usługę dostarczenia  zostanie zmagazynowane na SKARBCU Mennicy a kosztami zostają obciążony Zamawiający.  Koszt magazynowania towaru będącego własnością Zamawiającego  wynosi 0,5% wartości magazynowanego towaru tygodniowo .
 3. W przypadku braku akceptacji Sklepu dostawy zamówienia pod wskazany adres ( dotyczy zamówienia powyżej 100.000 PLN ) odbiór towaru jest możliwy tylko i wyłącznie ze Skarbca Mennicy w Centrali tj. al. Stanów Zjednoczonych 51 s. 51 ; 04-026 Warszawa po uprzednim ustaleniu dnia i godziny odbioru zamówienia
 4. Zamówienia do 100.000 PLN są dostarczana firmą spedycyjną | kurierską z która Mennica Rosenberg sp. z o.o. współpracuje. Polisa Ubezpieczeniowa dla przesyłek jest do kwoty 50.000 PLN. O ile zamówienie przekracza tą wartość zostaje rozdzielone na tyle przesyłek ile potrzeba aby każda nie przekraczała kwoty ubezpieczenia.  Polisa ubezpieczenowa zabezpiecza Sprzedawcę i jest wykupiona i stosowane do każdej przesyłki.
 5. Od momentu nadania przesyłki przez Sklep do momentu odbioru przesyłki przez Zamawiającego cała odpowiedzialność zostaje przeniesiona na Zamawiającego. Zamawiający powinien posiadać odrębne ubezpieczenie od zdarzeń losowych które mogą nastąpić w drodze przesyłki ze sklepu do kupca. Kupujący posiada dowolność co do wyboru firmy ubezpieczeniowej która obejmie ochroną ubezpieczeniową przesyłkę i zawartość. 
 6. W przypadku ewentualnego zagubienia przesyłki przez firmę kurierską | spedycyjną zamawiający powinien wystąpić z procesem reklamacyjnym do przewoźnika oraz do ubezpieczyciela oraz poinformowac o tym fakcie sprzedawce. Sprzedawca pomimo posiadania Polisy Ubezpieczeniowej  do każdego nadania i pomimo zachowania wszelkiej staranności co do bezpieczeństwa to sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy dotyczące ochrony i drogi paczki od momentu nadania przez sklep do momentu odbioru przesyłki przez zamawiającego. 
 7. Na wezwanie zamawiającego sprzedawca obliguje się do udostępnienia aktywnej Polisy Ubezpiczeniowej oraz udzielenia informacji zamawiającemu potrzebnych do rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przez zamawiającego z firmą kurierską | spedycyjną. 

Wtyczka UPS a przesyłki Pocztex | Poczta Polska

 1. W sklepie internetowym mennica-rosenberg.pl została zastosowana do wyliczania kosztów dostawy wtyczka UPS
 2. Na terenie Polski sklep realizuje wszystkie zamówienia za pośrednictwem operatora Pocztex | Poczta Polska. Operator Pocztex | Poczta Polska nie posiada swojej wtyczki na platformy sklepowej WordPress wyliczającej koszty dostawy. W związku z tym sklep jest zmuszony korzystać z wtyczki innego operatora kurierskiego do zastosowania zautomatyzowanego procesu wyliczania kosztów dostawy w sklepie internetowym.  O ile klient nie akceptuje takiego stanu rzeczy jest zobligowany i klient ma możliwość realizować zamówienie indywidulanie za pośrednictwem adresu email składając zamówienie na adres email : biuro@mennica-rosenberg.pl . Jednocześnie prosząc pracownika mennicy o wyliczenia kosztów dostawy we wskazane miejsce odbioru przesyłki. 
 3. Przesyłki poza granicami Polski sklep realizuje tylko i wyłącznie za pośrednictwem usług operatora UPS.
 4. Stawki i wyliczenia kosztów dostawy czy to na terenie Polski czy poza granicami kraju są zautomatyzowanym procesem poza algorytmami spółki Mennica Rosenberg sp. z o.o. 
 5. W koszcie przesyłki wyliczonym przez wtyczkę UPS znajduje się :
  1. Koszt Ubezpieczenia przesyłek. Jest to każdorazowo suma ubezpieczenia do kwoty 50.000 PLN. Stawka ubezpieczenia Pocztex | Poczta Polska.
  2. Koszt pakowania i zabezpieczenie przesyłki przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do zawartości paczki. 

§ 19

Ochrona własności intelektualnej m.in. w § 13 Polityki Prywatności | znajduje sięTUTAJ 

Spółka jest właścicielm ponizszych znaków. Zasady i wskazania spółki w tym zakresie znajdują się w odrębnym regulaminie pt. Polityka Prywatności

 • Znak towarowy – Mennica Rosenberg | zgłoszenie o numerze –  Z.545551 . Numer prawa wyłącznego R.359356 | dostępne – TUTAJ
 • Znak towarowy – Mennica Rosenberg [ gold and silver ] | zgłoszenie o numerze –  Z.551024 . Numer prawa wyłącznego R.——- | dostępne – ….
 • Znak towarowy – Mennica 79 element | zgłoszenie o numerze –  Z.545541 . Numer prawa wyłącznego R.360843 | dostępne – TUTAJ
 • Znak towarowy – 79 element | zgłoszenie o numerze –  Z.545542 . Numer prawa wyłącznego R.359353 | dostępne – TUTAJ

§ 20

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Regulaminem nadrzędnym nad każdym regulaminem partnera handlowego Mennicy Rosenberg sp. z o.o. jest niniejszy regulamin sklepu mennica-rosenberg.pl . W przypadku sytuacji spornej mają pierwszeństwo zapisy niniejszego regulaminu nad regulaminami partnera handlowego.  Klient wyraża zgodę na pierwszeństwo zastosowania  niniejszego regulaminu nad regulaminem partnera handlowego. Realizacja zamówień przez Mennicę Rosenberg sp. z o.o. następuje w pierwszej kolejności według zasad i warunków niniejszych postanowień.
 3. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu oraz przedstawiane przez Sprzedawcę nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715 z późn. zm.). Nie stanowią również porady inwestycyjnej. Kupujący podejmuje decyzje inwestycyjne tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administratorem i właścicielem wpisów oraz treści na Blogu jest Tytus Rosenberg. Wpisy oraz artykuły wraz z wszelkimi materiałami Bloga nie należą do spółki Mennica Rosenberg sp. z o.o. Tytus Rosenberg bezterminowo udostępnia treści na Blogu Mennicy Rosenberg sp. zo.o. Adres korespondencyjny w przypadku zapytań, roszczeń bądź innych okoliczności w sprawie Bloga proszę kierować do właściciela bloga i artykułów tj:  Tytus Rosenberg, ul. Icchoka Lejba Pereca 13/19 s. 47 ; 00-800 Warszawa 
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Wszelkie znaki towarowe, loga producentów i nazwy własne zamieszczone są na stronach sklepu Mennica Rosenberg sp. z o.o. wyłącznie w celu ułatwieniu klientom identyfikacji produktów danej firmy czy producenta. Znaki należą do ich prawowitych właścicieli i ich prezentacja nie ma sugerować jakichkolwiek związków spółki Mennica Rosenberg sp. z o.o. oraz sklepu www.mennica-rosenberg.pl z właścicielami tych znaków. Regulamin oraz zezwolenia Urzędu Patentowego prawa do dysponowania znakami towarowymi, logotypami oraz znakami słownymi  przez spółkę Mennica Rosenberg sp. z o.o. znajdują się w Polityce Prywatności która znajduje się – TUTAJ
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Kontakt do Działu obsługi klienta – biuro@mennica-rosenberg.pl w sprawach innych nie objętych niniejszym regulaminem
 8. Portal GIEŁDY ogłoszeniowej posiada swój odrębny regulamin na stronie gielda.mennica-rosenberg.pl i jest odrębnym regulaminem oraz posiada swoją odrębną politykę płatności czy też zasady płatności i akceptacji publikacji. Wszelkie zasady i regulacje niniejszego regulaminu mennica-rosenberg.pl nie mają zastosowania dla portalu gielda.mennica-rosenberg.pl GIEŁDY. Regulamin giełdy i publikacji ofert sprzedaży za pośrednictwem giełdy znajdzimy  – TUTAJ

 • mennice polska
 • mennice polska
 • Mennice Polska
 • mennice polska
 • mennice polska

Sending
User Review
4.55 (283 votes)