Regulamin sklepu

Wersje REGULAMINU archiwalne oraz aktualne dla sklepu www.mennica-rosenberg.pl będącego własnością podmiotu Mennica Rosenberg sp. z o.o.

 1. Wersja regulaminu ver. 0.8 obowiązująca do dnia 31.04.2022 | dostępna – TUTAJ
 2. Wersja regulaminu ver. 0.7 obowiązująca do dnia 14.03.2022 | dostępna – TUTAJ
 3. Wersja regulaminu ver. 0.6 obowiązująca do dnia 30.01.2022 | dostępna – TUTAJ
 4. Wersja regulaminu ver. 0.5 obowiązująca do dnia 31.12.2021 | dostępna – TUTAJ
 5. Wersja regulaminu ver. 0.4 obowiązująca do dnia 01.11.2021 | dostępna – TUTAJ
 6. Wersja regulaminu ver. 0.3 obowiązująca do dnia 01.10.2021 | dostępna – TUTAJ
 7. Wersja regulaminu ver. 0.2 obowiązująca do dnia 01.09.2021 | dostępna – TUTAJ
 8. Wersja regulaminu ver. 0.1 obowiązująca do dnia 22.05.2021 | dostępna – TUTAJ

AKTUALNA wersja REGULAMINU obowiązująca od dnia 1 maja 2022 r. znajduje się poniżej 

§ 1

Postanowienia wstępne

Sklep internetowy www.mennica-rosenberg.pl prowadzony jest przez spółkę Mennica Rosenberg sp. z o.o. z siedzibą przy Centrali przy Al. Stanów Zjednoczonych 51 s. 51, 04-026 Warszawa, NIP: 5213895957, REGON: 385980684, dla której prowadzony jest KRS tj. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000839075 . Kapitał zakładowy wpłacony w całości od dnia 24.05.2021. Mennica ROSENBERG sp. z o.o. prowadzi sklep internetowy www.mennica-rosenberg.pl  na platformie zapewniającej obrót metalami szlachetnymi oraz równoległy rynek wtórny na portalu Giełdy Rosenberg.  Zapewniamy w systemie ciągłym 100 % bezpieczeństwo kupno i sprzedaż złota o wszystkich próbach oraz platyny | srebra | palladu | miedzi i rodu pod każdą postacią.  Zaświadczenia i pozwolenia gwarantujące bezpieczeństwo prób pobierczych metali.  Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy nr. 001/05/2020/PP – PDF również Kasjer Walutowo Złotowy nr. 005/05/2020/KAS – PDF ( dokumnety są w siedzibie firmy lub w sekcji Download . RODO certyfikat nr. 2021/FD/012/SR rodo.pdf

§ 2

Definicje

Klient – każdy podmiot ( pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną), dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – podmiot Mennica ROSENBERG sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Stanów Zjednoczonych 51 s. 51, 04-026,  Warszawa, NIP: 5213895957, REGON: 385980684, dla której prowadzony jest KRS tj. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000839075

Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez spółkę Mennica ROSENBERG Sp. z o.o. pod adresem internetowym www.mennica-rosenberg.plza pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia.

Umowa zawarta na odległość – z definicji umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość ( w ramach Sklepu ), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia na stronie www.mennica-rosenberg.pl i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – konto Klienta w Sklepie utworzone w procesie Rejestracji opisanym w niniejszym Regulaminie, w ramach którego gromadzone są dane Klienta wymagane do złożenia i realizacji Zamówienia oraz za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupów w sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, przede wszystkim sposobu dostawy i metody płatności.

Koszyk – interaktywny element Sklepu , w którym widoczne są Produkty wybrane przez Klienta w celu dokonania Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów.

Produkty – dostępne w Sklepie mogące być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta między Klientem a spółką Mennica ROSENBERG sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą osobiście w godz od 10 do 17 lub listownie pod adresem Al. Stanów Zjednoczonych 51 s. 51, 04-026 w Warszawie a także za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@mennica-rosenberg.pl oraz telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 17 pod numerem +48 22 427 49 68
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

Numer konta do wpłat w PLN:  28 1020 1068 0000 1702 0358 1048 – Kod SWIFT/BIC: BPKOPLPW
Numer konta do wpłat w PLN:  68 1140 2004 0000 3902 8061 4072 – Kod SWIFT/BIC: – BREXPLPWMBK
Numer konta do wpłat w EUR:  28 1020 1068 0000 1702 0358 1048 – Kod SWIFT/BIC:  BPKOPLPW

§ 4

Informacje ogólne

 1. Sprzedającemu przysługują wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym ma on prawo do korzystania z majątkowych praw autorskich do nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów oraz zdjęć. Swoim działaniem Sprzedający nie narusza praw autorskich osób trzecich. Korzystanie z wymienionych praw może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. W celu założenia Konta bądź realizacji Zamówienia bez zakładania Konta, Klient zobowiązany jest zaakceptować niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy i realizacji Zamówienia.
 4. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 5. Realizacja zamówień internetowych w sklepie www.mennica-rosenberg.pl w większości przypadków od kwot 5.000 PLN / 1.400 USD / 1.400 EU . Zamówienia poniżej tych kwot mogą być anulowane i pozostawione bez realizacji z powodu opłat operatorów płatności. Zamówienia indywidualne powinny być składane poprzez sklep internetowy powyżej kwoty 5.000 PLN / 1.400 USD / 1.400 EU. Górną granicą zakupu do której jest uproszczona procedura zakupu to kwota 15.000 EU ( i równowartośc tej kwoty w USD oraz PLN ) . Zakupy powyżej 15.000 EU są objęte odrębną procedurą której nie obsługuje platforma internetowa i automatyczne zakupy koszykowe.
 6. W przypadku chęci złożenia zamówienia w walucie innej niż złoty prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 22 427 49 68 lub za pośrednictwem e-maila: biuro@mennica-rosenberg.pl w celu określenia aktualnych kursów walut oraz pozostałych warunków transakcji.
 7. W przypadku złota, produkt jest zwolniony z podatku VAT. Na wyroby ze srebra, platyny, palladu i akcesoria nałożony jest podatek w wysokości 23% VAT. * z wyłączeniem srebrnych monet.
 8. Na końcową ( ostateczną ) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy ( w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe ), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 9. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą różnić się w sposób nieznaczny od rzeczywistego wyglądu przedmiotu – bez wpływu na właściwości, jakość i wartość przedmiotu.
 10. Przedstawiona oferta cenowa na portalu mennica-rosenberg.pl ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Aby uzyskać aktualną cene do realizacji zamówień powyżej kwot 15.000 EU i aktualną procedurę do realizacji zakupów powyżej kwot 15.000 EU. Klient musi zwrócić się bezpośrednio na e-mail biuro@mennica-rosenberg.pl do osbługi skepu w celu uzyskania procedury zakupu i możliwości realizacji zakupu towaru powyżej kwot 15.000 EU. Pomniejsze zamówienia do kwot 15.000 EU są w większości przypadków akceptowane przez obsługę sklepu mennicy o ile zamawiany towar znajduje się na stanie magazynowym. W przypadku nie zgodności zamówienia z aktualnym stanem magazynowym może nie dojść do akceptacji realizacji zamówienia przez obsługę sklepu.
 11. Oferta przedstawiona na stronie Sklepu, jak również opisy Produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Sprzedającego oferty nabycia, złożonej przez Klienta zawartej w Formularzu zamówienia. Sprzedawca zastrzega możliwość weryfikacji cen po złożeniu zamówienia przez Klienta w celu wykluczenia błędów systemowych.
 12. Zdjęcia prezentowane na stronie pochodzą w wielu przypadkach od producentów. Sztabki i monety oferowane przez Mennicę Rosenberg są produktami pochodzącymi z renomowanych mennic zrzeszonych w London Bullion Market Association m.in.: C.Hafner, Perth Mint, Münze Österreich, PAMP, Umicore, Rand Refinery, Heraeus, Argor Heraeus, Valcambi, Metalor, Mennica Polska oraz inne. Wszelkie znaki towarowe, loga producentów i nazwy własne zamieszczone są na stronach sklepu Mennica Rosenberg sp. z o.o. [ KRS 0000839075 ] są wyłącznie w celu ułatwieniu klientom identyfikacji produktów danej firmy czy producenta. Znaki należą do ich prawowitych właścicieli i ich prezentacja nie ma sugerować jakichkolwiek związków spółki Mennica Rosenberg sp. z o.o. oraz sklepu https://www.mennica-rosenberg.pl z właścicielami tych znaków.

§ 5

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres email . dla przedsiębiorców: nazwa firmy, NIP, adres, telefon kontaktowy, adres email.Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 3. Klient dokonując rejestracji oświadcza poprzez odznaczenie stosownych pól na stronie internetowej, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności oraz zaakceptował je.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep : należy Zalogować się do Sklepu
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
 3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, jeśli dane odbiorcy różnią się od danych Zamawiającego należy zaznaczyć pole „tak” dostawa na inny adres i uzupełnić dane, następnie wybrać sposób dostawy i sposób zapłaty
 5. Kliknąć przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. Zwrotnie system w trakcie procesu zakupu weryfikuje stany magazynowe. O ile towar nie znajduje się w dostępności sklepu zamówienie zostaje odrzucone a transakcja nie przechodzi do realizacji. Ewentualnie obsługa sklepu proponuje towar zamienny o ile takowy jest dostępny w sklepie.
 7. W przypadku pozytynwje weryfikacji ze strony obsługi sklepu ( klient/konsument ) wybiera jeden z dostępnych sposobów płatności i opłaca zamówienie w przeciągu 24 godzin od chwili wykonania czynności, o której mowa w §6 pkt. 5. Momentem opłacenia zamówienia jest moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku niezaksięgowania wpłaty w przeciągu 24 godzin, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania i rekalkulacji wartości zamówienia na skutek wahań kursowych wartości zamówionego Produktu.
 8. Zamówienia można również dokonać osobiście w siedzibie Sprzedawcy, telefonicznie pod numerem tel. 22 427 49 68 lub za pośrednictwem e-maila biuro@mennica-rosenberg.pl
 9. Sklep Internetowy umożliwia zamawianie Produktów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka kurierska. Preferowanym operatorem jest POCZTEX i Poczta Polska gwarantująca ubezpieczenia swoich usług. O ile klient życzy sobie skorzystać z innego operatora jest zobowiązany uprzednio zgłosić to obsłudze sklepu i uzyskać ewentualny akcept zmiany firmy dosyłkowej.
  2. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy ( po uprzednim ustaleniu dnia i godziny odbioru ) pod adresem centrali bądź punktów dystrybucji : Centrala – Al. Stanów Zjednoczonych 51 s. 51, 04-026 Warszawa
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy nie są objęte prowizją Sprzedawcy. Preferowane dla stron z tytułu braku opłat manipulacyjnych dla przelewów on-line. 
  2. Płatności gotówką bezpośrednio na konto Sprzedawcy. Prowizja banku PKO BP od wpłat gotówkowych do banku jest według stawek banku wynosi 0,6% oraz 0,7% i jest kosztem klienta. 
  3. Płatności gotówką poprzez operatora Poczta Polska w urzędach pocztowych jest wynosi według stawek operatora. Kalkulator prowizji pobierach przez Pocztę Polską znajduje się TUTAJ . Prowizja operatora jest in plus koszt towaru i jest ponoszona przez kupującego / klienta. 
  4. Płatności elektroniczne tj : Płatność dokonana za pośrednictwem systemu płatności internetowych ( przelewy online, BLIK ) uznaje się za dokonaną w momencie otrzymania przez Sprzedającego pozytywnej autoryzacji operacji. Koszt transakcji płatności online ponosi Kupujący, prowizja wynosi:
   1. Przelewy241,0% prowizji wartości brutto transakcji
   2. PayNow 0,95% prowizji wartości brutto transkacji
   3. Tpay0,90% prowizji wartości brutto transakcji. Pośrednik umożliwia uiszczenie opłaty jedynie w walucie PLN.
   4. PayPal2,6% prowizji wartości brutto transakcji. Pośrednik umożliwia uiszczenie opłaty w walucie PLN / USD / EU.
   5. BLIK 1,0% prowizji wartości brutto transkacji. Wersja płatności poprzez stronę www. Możliwe kwoty do zrealizowania tym kanałem płatności znajdują się w § 7 punkt 3. 
   6. BLIK0,4% prowizja w tej wysokości z użyciem terminala płatniczego.
  5. Prowizje od powyższych płatności za pośrednictwem operatorów są doliczane do ceny zamówienia i są dodatkowym kosztem Klienta. 
 3. Płatność BLIKiem możliwa w siedzibie Sprzedawcy. Kwoty i limity możliwe do zrealizowania usługą BLIK są następujące :
   1. PKO BP – 20 000 zł.
   2. Alior Bank – 20 000 zł.
   3. Pekao – 10 000 zł.
   4. Santander – 10 000 zł.
   5. Millennium – 10 000 zł.
   6. ING Bank Śląski – 10 000 zł.
   7. BNP Paribas – 5 000 zł.
 4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy znajdują się na stronie Sklepu – TUTAJ
 5. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu – TUTAJ

Zasady rekalkulacji CENY oraz ceny aktualnej indywidualnych zamówień

 1. Klient w przypadku indywidulanych zamówień otrzymuje do opłacenia FV Proforma. Wraz z Fv Proforma klient ma możliwość dostania druku zamówienia o ile strony tak ustaliły. 
 2. FV Proforma posiada termin opłacenia z podaną datą oraz godziną.  FV Proforma podsiada termin do opłacenia według cen i kalkulacji metalu inwestycyjnego. 
 3. Wysłanie prze klienta wpłaty po terminie podanym na FV Proforma powoduje rekalkulację ceny przez Mennicę Rosenberg sp. z o.o.  mennica-rosenberg.pl
 4. Brak zachowania terminu wpłaty przez klienta z FV Proforma ma miejsce w przypadku :
  1. Klient nie dosłał potwierdzenia wpłaty za FV Proformaprzez upływem terminu wskazanego na FV Proforma. * dosłąnie potwierdzenia wpłaty może być za pośrednictwem e-maila na adres sklepu tj : biuro@mennica-rosenberg.pl
  2. Wpłata nie została zaksięgowana na rachunku bankowym sklepu w dniu podanym na FV Proforma.  
  3. Wpłata została zaksięgowana na rachunku bankowym sklepu po terminie ważności FV Proforma
 5. W przypadku zaksięgowania wpłaty przez sklep po terminie ważności FV Proforma następuje rekalkulacja ceny. 
 6. Zasady rekalkulacji ceny oraz realizacji zamówienia według aktualnych wyliczeń cen w sklepie Mennica Rosenberg sp. z o.o. :
  1. W przypadku spóźnionej wpłaty przez klienta sklep robi rekalkulację ceny .
  2. Róźnica między ceną wpłaconą a aktualną ceną wedłu cen z danego dnia może zostać :
   1. W przypadku nadpłaty następuje zwrot na rachunek bankowy z którego została dokonana wpłata 
   2. W przypadku nie dopłaty sklep wystawia FV Proforma z tytułem „Dopłata do FV Proforma nr . według aktualnej ceny metalu inwestycyjnego w sklepie Mennica Rosenberg sp. z o.o.
  3. Klient dostaje zwrot różnicy nadpłaconej bądź musi dopłacić wyliczoną kwotę przez sklep. Róźnice w cenach metali w trybach 12 godzinnych są spowodowane opóźnieniami w realizacji zamówienia przez Klienta. Ceny metali inwestycyjnych zmieniają się co kilka sekund oraz stany skarbca Producenta podlegają takiej rekalkulacji.
 7. Mennica Rosenberg sp. z o.o. dokonuje realizacji zamówienia dopiero po wpłacie pełnej kwoty przez klienta według wyliczeń za metal inwestycyjnego z 12 godzinnych zmian stanu skarbca. Pełna kwota za zamówienie to kwota wpłaty w terminie za Fv Proforma. O ile termin wpłaty nie został dotrzymany przez klienta następuje rekalkulacja ceny aktualnej za zamówiony metal. 
 8. Klient wyraża zgodę na rekalkulację ceny przez sklep i akceptuje taki stan realizacji zamówienia przez Mennicę.
 9. Klient nie będzie sobie rościł Praw i Reklamacji z tytułu rekalkulacji przez sklep ceny ponieważ rekalkulacja następuje na skutek opóźnień ze strony klienta. 

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie drogą mailową. Zamówienie do realizacji jest przyjmowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy z zastrzeżeniem ostatniego zdania z §6 ust. 6.
 2. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, z informacją o potwierdzeniu opłaty Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku braku zwrotnego e-maila od Sprzedawcy do Klienta potwierdzającego wykonanie Umowy ( realizację zamówienia ) to zamówienie uważa się za nie przyjęte do realizacji przez Sprzedającego.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24 godzin od daty i godziny złożenia zamówienia. Momentem dokonania płatności zamówienia jest moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 5. W przypadku otrzymania płatności po 24 godzinach zamówienie zostaje poddane rekalkulacji. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę dużej różnicy kursowej wartość zamówienia może uleć zwiększeniu. W przypadku zaistniałych zmian Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta podając różnicę, jaką Klient będzie musiał dopłacić. Klient w ciągu 24 godzin powinien powiadomić Sprzedawcę o akceptacji lub anulowaniu zamówienia. Jeżeli Klient zdecyduje o kontynuowaniu zamówienia, w ciągu 24 godzin powinien wpłacić różnicę ustaloną przez Sprzedawcę. Brak terminowej wpłaty anuluje zamówienie.
 6. Produkt zostanie wysłany w ciągu:
  1. od 9 dni do 50 dni roboczych w przypadku produktów nie zawierających „24h” w nazwie produktu,
  2. 24 godzin w przypadku produktów zawierających „24h” w nazwie produktu.
 7. W przypadku, gdy zamówienie składa się zarówno z produktów dostępnych w opcji „24h” i nie zawierających „24h” w nazwie produktu, produkty zostaną wysłane jednym transportem w ciągu od 9 dni do 50 dni roboczych.
 8. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie:
   1. do 50 dni roboczych w przypadku produktów nie zawierających „24h” w nazwie produktu, po uprzednim opłaceniu zamówienia,
   2. do 24 godzin w przypadku produktów zawierających „24h” w nazwie produktu, po uprzednim opłaceniu zamówienia.
 9. W przypadku, gdy zamówienie składa się zarówno z produktów dostępnych w opcji „24h” i nie zawierających „24h” w nazwie produktu, zamówienie będzie gotowe do odbioru w siedzibie Sprzedawcy w ciągu 50 dni roboczych.
 10. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 11. Wraz z zakupem Produktu wydawany jest dokument sprzedaży tj. paragon fiskalny, faktura VAT lub faktura VAT Marża.
 12. W przypadku nieuzasadnionego niepodjęcia przez Klienta przesyłki wysłanej przez Sprzedawcę lub odmowy jej odbioru, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki. W przypadku powrotu przesyłki do Sklepu i braku kontaktu z Klientem, przesyłka ta będzie przechowywana na koszt Zamawiającego przez okres 3 dni. Po tym okresie Sprzedający będzie miał prawo do odstąpienia od Umowy.
 13. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku problemów z dostawą Produktów od dostawców Sprzedającego, termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony, o czym Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową.
 14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia z ważnych i niezależnych od niego powodów, takich jak np. zaprzestanie produkcji danego Produktu, wyczerpanie nakładu danego Produktu u producenta, itp. W sytuacji odmowy realizacji Zamówienia Sprzedający zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego kwoty w związku z Zamówieniem, które nie może być zrealizowane w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o braku możliwości realizacji Zamówienia.
 15. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Zwrot może nastąpić tylko i wyłącznie w siedzibie Sprzedającego tj. w Centrali , Al. Stanów Zjednoczonych 51 s. 51, 04-026 Warszawa . Bez względu na to czy Kupujący wszedł w posiadanie poprzez przesyłkę kurierską czy w inny sposób został mu dostarczony towar z zamówienia.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować spółkę Mennica ROSENBERG sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 51 s. 51, 04-026 Warszawa ( biuro@mennica-rosenberg.pl ) tel. +48 22 427 49 68, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną ).
 4. Konsument musi skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
  1. Kliknij, aby pobrać formularz odstąpienia od umowy: PDF lub DOCX
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy ( o ile dopuszcza do tego art. 38 punkt 2 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683) ) , wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, bez kosztów dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 7. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z zwrotem wpłaty.
 8. Zwrot następuje po otrzymaniu rzeczy od Kupującego.
 9. Jeżeli Konsument otrzymał nabytą rzecz w związku z realizacją umowy, od której odstępuje, wówczas prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz osooboście w siedziebie Mennica ROSENBERG sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 51 s. 51, 04-026 Warszawa – niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument zwróci rzecz przed upływem terminu 14 dni. Informujemy jednocześnie, że Konsument musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Prawo odstąpienia do umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oznacza to, że Konsument nie może odstąpić od umowy, w drodze której nabył od spółki Mennica ROSENBERG sp. z o.o. m.in. złoto, srebro oraz kamienie i inne metale szlachetne.
 12. UWAGA: Zgodnie z art. 38 punkt 2 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Kupna ze względu na fakt, że ustalona za Towar cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 10

Reklamacje – rękojmia za wady

 1. Umową Sprzedaży a dokładnie rękojmią za wady są objęte tylko i wyłącznie nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi za wady w kodeksie cywilnym zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 561[5] Kodeksu cywilnego, a w pozostałych przypadkach w terminie 30 dni od ich złożenia.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego ( dot. nowych produktów ) u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie elektronicznej lub pisemnej,
 5. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie Sprzedającemu Towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na swój koszt dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, tj. na adres: Mennica ROSENBERG sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 51 s. 51, 04-026 Warszawa.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Towar zostanie nieodpłatnie naprawiony albo wymieniony na inny pełnowartościowy. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady ( dotyczy tylko i wyłącznie nowych produktów ) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 9. W przypadku uznania reklamacji Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

SPORY konsumenckie – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

SPRAWY indywidualne – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ważne Adresy – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Informacje o sposobie, podstawie, zakresie, celu, okresie oraz prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce Prywatności.
 3. Regulacje związane z RODO znajdują się w zakłądce sklepu : https://mennica-rosenberg.pl/regulamin-sklepu/rodo/

§ 13

Towar zamienny Mennicy

 1. Po zakupie towaru przez Klienta Sprzedawca ma możliwość dosłania produktu inwestycyjnego zamiennego, który spełnia poniższe parametry zamówienia :
  1. Produkt zamienny posiada tą samą próbę co towar zamówiony
  2. Produkt zamienny posiada tą samą wagę sumaryczną co towar zamówiony.
   1. W przypadku kiedy klient np. zamówił sztabkę 100 gram a sklep posiada na skarbcu produkty 50 gramowe klient wyraża akcept odbioru 2 x 50 gram do sumarycznej wagi zamówionej. Ma to zastosowanie zarówno do monet jak i sztabek inwestycyjnych.
  3. Produkt zamienny jest z tego samego metalu co towar zamówiony
  4. Produkt zamienny posiada tą samą cenę sumaryczną co towar zamówiony
  5. Produkt zamienny jest z mennicy z danego kraju co towar zamówiony np. towar zamówiony jest z Mennicy Valcambi a towar wysłany z Mennicy Pamp i na odwrót.  ( to samo tyczy się produktów niemieckich | austryjackich | australiijskich bądź Polskich oraz pochodzących ze Stanów Zjednoczonych. 
  6. Produkt zamienny jest produktem inwestycyjnym tak jak towar zamówiony
  7. Produkt zamienny może różnić się rokiem wydania co towar zamówiony. Warunkiem jest aby towar zamienny był produktem nowym tak jak towar zamówiony.
 2. Towar zamienny może zostać wysłany przez Mennicę bez uprzedniego odrębnego informowania klienta.
 3. Towar zamienny musi spełniać powyższe parametry towaru zamiennego według zamówienia.
 4. Klient wyraża zgodę na dosłanie towaru zamiennego i akceptuje taki stan realizacji zamówienia przez Mennicę.
 5. Klient nie będzie sobie rościł Praw i Reklamacji z tytułu ewentualnego otrzymania towaru zamiennego ponieważ towar zamienny spełnia wszystkie parametry towaru zamówionego. 

§ 14

Zakup zegarków Patek Philippe w sklepie mennica-rosenberg.pl 

 1. Wszystkie zegarki oferowane przez Mennica Rosenberg sp. z o.o. są nowe i pochodzą bezpośrednio ze Szwajcarii tj : Patek Philippe SA Genève ; Geneva 2 ; Switzerland i butiku szwajcarskiego. Mennica Rosenberg sp. z o.o. nie prowadzi odkupu oraz nie prowadzi sprzedaży zegarków Patek Philippe z rynku wtórnego na stronie mennica-rosenberg.pl 
 2. Zegarki posiadają autoryzację oraz kartę gwarancyjną i dokumenty butiku Szwajcarskiego. Mennica Rosenberg sp. z o.o. nie wystawia polskiej gwarancji, karty produkty i jakichkolwiek dokumentów ponieważ towar nie pochodzi z Polskiej dystrybucji. Polska nie prowadzi serwisu zegarków Patek Philippe ani napraw gwarancyjnych w żadnym miejscu w kraju. 
 3. Mennica Rosenberg sp. z o.o. nie prowadzi napraw gwarancyjnych, napraw związanych z rękojmią ani nie jest stroną umowy między producentem Patek Philippe a klientem. Na życzenie klienta i w wyniku indywidualnych ustaleń z klientem  Mennica Rosenberg sp. z o.o. może prowadzić rozmowy z Patek Philippe SA Genève ; Geneva 2 ; Switzerland w sprawach związanych z gwarancją , konserwacją bądź rekojmią. Mennica Rosenberg sp. z o.o. w całym procesie dostarczenie zegarka do klienta jest stroną pośrednicząca a nie występuję w charakterze bezpośredniego sprzedawcy. 
 4. Zakup wybranego zegarka na stronach mennica-rosenberg.pl  jest możliwy tylko i wyłącznie poprzez druk zamówienia który jest indywidulanie dosyłany do klienta. Zakup zegarka on-line jest nie możliwy ze względu na rodzaj i specyfikę produktu. Zdjęcia oraz ceny produktów sa poglądowe i o aktualną ofertę danego modelu należy zwrócić się za pośrednictwem adresu e-mail tj. biuro@mennnica-rosenberg.pl 
 5. Procedura zakupu zostaje wskazana klientowi za pośrednictwem e-mail po uprzednim ustaleniu modelu zegarka. Czas oczekiwania na realizację i odbiór zegarka w siedzibie Mennica Rosenberg sp. z o.o. w Polsce wynosi od 10 dni roboczych do 90 dni roboczych. W wielu przypadkach zegarki nie znajdują się na stanach magazynowych i realizacja jest prowadzona pod indywidualne zamówienie klienta. 
 6. Przedstawiona oferta cenowa na portalu mennica-rosenberg.pl ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Aby uzyskać aktualną cene i możliwą do zrealizowania przez Mennica Rosenberg sp. z o.o. należy zwrócić się bezpośrednio na e-mail biuro@mennica-rosenberg.pl w celu uzyskania aktualnej ceny zegarka.
 7. Ewentualne rozliczenia między stronami przebiegają w następujący sposób i nie ma odstępstw od procedury.
  1. Po ustaleniu ceny i modelu zegarka wpłata zadatku przez klienta kwoty od 10.000 PLN do 100.000 PLN ( w zależności od modelu zegarka ). Zadatek nie podlega zwrotowi w trakcie realizacji zamówienia ani po realizacji zamówienia i pozostaje w Mennicy Rosenberg sp. z o.o. Wpłata zadatku zostaje uregulowana i obięta umową stron do realizacji zlecenia dla Mennica Rosenberg sp. z o.o. 
  2. Po określeniu terminu realizacji strony podpisują umowę zlecenia z określeniem terminu dostarczenia zegarka do klienta. Klient wpłaca do Mennica Rosenberg sp. z o.o. 100 % wartości zegarka i oczekuje realizacji zamówienia przez Mennica Rosenberg sp. z o.o. 
 8. Zgodnie z art. 38 punkt 2 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Kupna ze względu na fakt, że Towar jest na indywidulane zamówienie i podlega zmianie ceny według aktualnego kursu Franka Szwajcarskiego.

§ 15

Procedura AML

 1. Klient sklepu na każde wezwanie Sprzedawcy i na każdym etapie transkacji jest obowiązny okazać się dokumentem tożsamości w postaci dowodu osobistego bądź Paszportu. 
 2. Artykuł 37. Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wskazuje, że „weryfikacja tożsamości klienta, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz beneficjenta rzeczywistego polega na potwierdzeniu ustalonych danych identyfikacyjnych na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej, dokumentu zawierającego aktualne dane z wyciągu z właściwego rejestru lub innych dokumentów, danych lub informacji pochodzących z wiarygodnego i niezależnego źródła”.
 3. Jeżeli klient nie stawi się w oddziale firmy osobiście (czyli np. chce skorzystać z usług banku przez internet), może zostać poproszony o przesłanie skanu dokumentów potwierdzających jego tożsamość. Instytucje obowiązane muszą weryfikować tożsamość klientów na podstawie przynajmniej dwóch różnych dokumentów, danych lub informacji. W przypadku osób prawnych (np. jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki itp.) wymagany jest ponadto dokument zawierający aktualne dane wyciągu z odpowiedniego rejestru.
 4. Wspomniana ustawa zakłada również, że instytucje obowiązane mogą kopiować i archiwizować dokumenty tożsamości. Mówi o tym art. 34, ust. 4: „Instytucje obowiązane na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego mogą przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzać ich kopie”.
 5. W sytuacji nie okazania się dowodem osobistym przez klienta bądź problemem z weryfikacją klienta, Sprzedawca ma prawo wstrzymać transkację i ma obowiązek zgłosić transakcję wysokiego ryzyka do Głównego Inspektoratu Finansowego. GIF ocenia i wskazuje wytyczne co do dalszego przeprowadzenia transakcji i wskazuje stronom sposób zakończenia i przeprowadzenia transakcji. Towar za który nastąpiła zapłata przez klienta zostaje zmagaznowany w skarbcu Sprzedawcy do momentu decyzji w sprawie Głównego Inspektoratu Finansowego. Według ustawy z dnia 30 marca 2021 o przeciwdziałaniu terroryzmowi i praniu brudnych pieniędzy. 
 6. Szczegółowe postanowienia zastosowania procedeury AML przez spółke Mennica Rosenberg znajdują się – TUTAJ

§ 16

Przesyłki i dostawa 

 1. W przypadku zamówienia towaru powyżej kwoty 100.000 PLN istnieje możliwość dostarczenia pod adres podany w zamówieniu. Istnieje możliwość dostawy pod inny adres niż w zamówieniu o ile zostanie zaakceptowany przez sklep. Dostawa przez Sprzedawcę pod wskazany adres przez zamawiającego jest możliwa tylko i wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Koszt dostawy przez Mennicę pod wskazany adres ponosi Zamawiający. Koszty konwojowania są stałe i wynoszą 1200 zł netto + 0,5% wartości towaru konwojowanego. Wartości towaru konwojowanego powyżej 5.000.000 PLN mogą być indywidualnie negocjowane. Fakt podjęcia negocjacji stawki usługi konwoju musi nastąpić przed samym zdarzeniem konwoju aby było uwzględnione i rozpatrzone przez Mennicę.
  • Zapłata za usługe konwoju musi nastąpić przed wydaniem towaru na rachunek bankowy Mennicy bądź gotówką konwojentowi w momencie przekazania towaru Zamawiającemu. 
  • W przypadku braku zapłaty przez Zamawiającego za usługę konwoju i braku zapłaty za dostarczenia towaru do Zamawiającego nie zostanie wydany towar Zamawiającemu.
  • Zamówienie w przypadku braku płatności za usługę konwoju i braku płatności za usługę dostarczenia  zostanie zmagazynowane na SKARBCU Mennicy a kosztami zostają obciążony Zamawiający.  Koszt magazynowania towaru będącego własnością Zamawiającego  wynosi 0,5% wartości magazynowanego towaru tygodniowo .
 3. W przypadku braku akceptacji Sklepu dostawy zamówienia pod wskazany adres ( dotyczy zamówienia powyżej 100.000 PLN ) odbiór towaru jest możliwy tylko i wyłącznie ze Skarbca Mennicy w Centrali tj. al. Stanów Zjednoczonych 51 s. 51 ; 04-026 Warszawa po uprzednim ustaleniu dnia i godziny odbioru zamówienia
 4. Zamówienia do 100.000 PLN są dostarczana firmą spedycyjną | kurierską z która Mennica Rosenberg sp. z o.o. współpracuje. Polisa Ubezpieczeniowa dla przesyłek jest do kwoty 50.000 PLN. O ile zamówienie przekracza tą wartość zostaje rozdzielone na tyle przesyłek ile potrzeba aby każda nie przekraczała kwoty ubezpieczenia.  Polisa ubezpieczenowa zabezpiecza Sprzedawcę i jest wykupiona i stosowane do każdej przesyłki.
 5. Od momentu nadania przesyłki przez Sklep do momentu odbioru przesyłki przez Zamawiającego cała odpowiedzialność zostaje przeniesiona na Zamawiającego. Zamawiający powinien posiadać odrębne ubezpieczenie od zdarzeń losowych które mogą nastąpić w drodze przesyłki ze sklepu do kupca. Kupujący posiada dowolność co do wyboru firmy ubezpieczeniowej która obejmie ochroną ubezpieczeniową przesyłkę i zawartość. 
 6. W przypadku ewentualnego zagubienia przesyłki przez firmę kurierską | spedycyjną zamawiający powinien wystąpić z procesem reklamacyjnym do przewoźnika oraz do ubezpieczyciela oraz poinformowac o tym fakcie sprzedawce. Sprzedawca pomimo posiadania Polisy Ubezpieczeniowej  do każdego nadania i pomimo zachowania wszelkiej staranności co do bezpieczeństwa to sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy dotyczące ochrony i drogi paczki od momentu nadania przez sklep do momentu odbioru przesyłki przez zamawiającego. 
 7. Na wezwanie zamawiającego sprzedawca obliguje się do udostępnienia aktywnej Polisy Ubezpiczeniowej oraz udzielenia informacji zamawiającemu potrzebnych do rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przez zamawiającego z firmą kurierską | spedycyjną. 

Wtyczka UPS a przesyłki Pocztex | Poczta Polska

 1. W sklepie internetowym mennica-rosenberg.pl została zastosowana do wyliczania kosztów dostawy wtyczka UPS
 2. Na terenie Polski sklep realizuje wszystkie zamówienia za pośrednictwem operatora Pocztex | Poczta Polska. Operator Pocztex | Poczta Polska nie posiada swojej wtyczki na platformy sklepowej WordPress wyliczającej koszty dostawy. W związku z tym sklep jest zmuszony korzystać z wtyczki innego operatora kurierskiego do zastosowania zautomatyzowanego procesu wyliczania kosztów dostawy w sklepie internetowym.  O ile klient nie akceptuje takiego stanu rzeczy jest zobligowany i klient ma możliwość realizować zamówienie indywidulanie za pośrednictwem adresu email składając zamówienie na adres email : biuro@mennica-rosenberg.pl . Jednocześnie prosząc pracownika mennicy o wyliczenia kosztów dostawy we wskazane miejsce odbioru przesyłki. 
 3. Przesyłki poza granicami Polski sklep realizuje tylko i wyłącznie za pośrednictwem usług operatora UPS.
 4. Stawki i wyliczenia kosztów dostawy czy to na terenie Polski czy poza granicami kraju są zautomatyzowanym procesem poza algorytmami spółki Mennica Rosenberg sp. z o.o. 
 5. W koszcie przesyłki wyliczonym przez wtyczkę UPS znajduje się :
  1. Koszt Ubezpieczenia przesyłek. Jest to każdorazowo suma ubezpieczenia do kwoty 50.000 PLN. Stawka ubezpieczenia Pocztex | Poczta Polska.
  2. Koszt pakowania i zabezpieczenie przesyłki przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich do zawartości paczki. 

§ 17

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Regulaminem nadrzędnym nad każdym regulaminem partnera handlowego Mennicy Rosenberg sp. z o.o. jest niniejszy regulamin sklepu mennica-rosenberg.pl . W przypadku sytuacji spornej mają pierwszeństwo zapisy niniejszego regulaminu nad regulaminami partnera handlowego.  Klient wyraża zgodę na pierwszeństwo zastosowania  niniejszego regulaminu nad regulaminem partnera handlowego. Realizacja zamówień przez Mennicę Rosenberg sp. z o.o. następuje w pierwszej kolejności według zasad i warunków niniejszych postanowień.
 3. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu oraz przedstawiane przez Sprzedawcę nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715 z późn. zm.). Nie stanowią również porady inwestycyjnej. Kupujący podejmuje decyzje inwestycyjne tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administratorem i właścicielem wpisów oraz treści na Blogu jest Tytus Rosenberg. Wpisy oraz artykuły wraz z wszelkimi materiałami Bloga nie należą do spółki Mennica Rosenberg sp. z o.o. Tytus Rosenberg bezterminowo udostępnia treści na Blogu Mennicy Rosenberg sp. zo.o. Adres korespondencyjny w przypadku zapytań, roszczeń bądź innych okoliczności w sprawie Bloga proszę kierować do właściciela bloga i artykułów tj:  Tytus Rosenberg, ul. Icchoka Lejba Pereca 13/19 s. 47 ; 00-800 Warszawa 
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Wszelkie znaki towarowe, loga producentów i nazwy własne zamieszczone są na stronach sklepu Mennica Rosenberg sp. z o.o. wyłącznie w celu ułatwieniu klientom identyfikacji produktów danej firmy czy producenta. Znaki należą do ich prawowitych właścicieli i ich prezentacja nie ma sugerować jakichkolwiek związków spółki Mennica Rosenberg sp. z o.o. oraz sklepu www.mennica-rosenberg.pl z właścicielami tych znaków.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Kontakt do Działu obsługi klienta – biuro@mennica-rosenberg.pl w sprawach innych nie objętych niniejszym regulaminem.

 • mennice polska
 • mennice polska
 • mennice polska
 • Mennice Polska
 • mennice polska

Sending
User Review
4.63 (161 votes)